TÜRK BİLİMİ TÜRK DÜNYASI Türk dünyasının bilim yayını

‘TÜRK COĞRAFYASI’ Articles

Sır olan..bir Trakyen şehri…Elaous

.

.

M.Ö. 1000 yıllarında Trakyenlerin bir yarımadası olan anik ada Thracian Chersonese-Trakyen Yarımadası.
Avrupalılar sonraki yıllarda Trakyenlere Kelt-Gelt ismini koymuşlardır..Kallipoli-Kallipoli-Gelibolu Trakyen şehri demektir…bu yarımadada birçok Trakyen yerleşim yeri-antik kent bulunmaktadır…


.
Trakyen Yarımadasında öyle bir antik şehir var ki..onu hergün yüzlerce kişi ziyaret ediyor…
Fakat tarihi hakkında bilgisi yok…çünkü..belgesi yok…
Üzeri tarihler boyu savaşlarla işlenmiş
.
Trakyenlere ait  yarımadanın güney ucunda kuruluş tarihi bilinmeyen, Troy şehri gibi önemli bir şehir kurulmuştur..
.
Yunanlıların tarihinde bu şehir Elaeus olarak geçmektedir. bu şehrin Trakyenler zamanındaki ismi yunanlıların şehrin ismini değiştirdikleri için, tarihi kayıtlara geçmemiştir..
.

Trakyen Yarımadasında öyle bir antik şehir var ki..onu hergün yüzlerce kişi ziyaret ediyor…
Fakat tarihi hakkında bilgisi yok…çünkü..belgesi yok…
Üzeri tarihler boyu savaşlarla işlenmiş
.
Elaeus ikinci Pers istilasında (M.Ö.480-479) Pers merkezi olarak kullanılmış..
İkinci Atina İmparatorluğu döneminde ( M.Ö.375) Attika-Delos Deniz Birliği kurulmuştur.
Elaeusta Atina tarafından yönetildiğine dair (M.Ö.340) Bir stel bulunmuştur.
Büyük İskender M.Ö 334 yılında şehri ziyaret etmiştir
.
Bütün bunlardan daha önemlisi Birinci Dünya Savaşında (Çanakkale-Gelibolu Savaşları) 1915 yılında savaşın en şiddetli zamanında “Fransız arkeologlar” tarafından kazılar yapılıp çıkarılan eserler Fransanın Luvr müzesine taşınmıştır, bunların en önemlileri mö 500 lü yıllara ait steldir..

http://www.sandsoftimedc.com/products/gp705
.
Osmanlı Türkleri için bir destan olan Gelibolu Savaşlarının bu yönü hiç dile getirilmez..
.
Binlerce insanı öldüğü bu büyük Dünya Savaşındaki kazı olayı çok fazla incelenmesi gereken bir durumdur, çünkü bu kazılar antik şehrin önemini ortaya koymaktadır..
.

Tam olarak çıkarılan eserlerin envanteri belli değildir..
.
Türkiyenin bu eserlerin envanterini çıkararak Fransadan bu eserleri geri aması gerekir…
.
Bu eserelerin yerinde bir müzede sergilenmesi gerekmektedir..
.
Çok çok daha önemlisi….bu kentin üzerine Çanakkale Şehitleri Abidesi konularak “Antik şehir adeta bir sır” la.. kaplanmıştır…neden!!!…
.

.

GELİBOLU ŞEHİR MERKEZİNDE KAYA OYMA TRAKYEN MAĞARASI BULUNDUSU

Ayvalık Lale adası – Gelibolu Bolayır KAYA OYMA TERSANELERİ ;antik Trakyen tarihi

ANTİK TÜRK TAMGASI BULGARİSTAN-TRAKYEN TÜRKİYE AZERBAYCAN VE KORE TARİHİNİ AYDINLATTI

TRAKYENLER, ANTİK TÜRKİYENLER

.

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Elaeus

http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/profiles/hes/mackiec/osb209222.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Thracian_Chersonese

The Greek Settlements in Thrace Until the Macedonian Conquest

http://www.ancientworlds.net/aw/Article/1269851

.

Popularity: 2% [?]

Türk’ün okunmamış Zanzagur belgeleri- Bəxtiyar Tuncay

Zanzagur şehrinde (bu gün Ermenistan içersinde kalan)  toprakların kadim Türk toprakları olduğunu gösteren antik yazıtlar…

Türkün oxunmamış bəlgələri : Nüvədi-Qarqadaşı kitabəsi

Mənsur Rəhbəri

Azərbaycan xalqının əzəli torpaqlarından olan Zəngəzur mahalı ən qədim mədəniyyət beşiklərindən biridir. Keçən əsrin əvvəllərində qaniçən erməni vəhşiləri tərəfindən işğal edilmiş bu əzəli türk yurdunun hələ də düşmən tapdağı altında olması hər bir vətənsevər türk övladı kimi bizim – Güney Azərbaycan türklərinin də ürək ağrımızdır. Bu məqalədə həmin bölgədən tapılan və türklüyün tarixi baxımından son dərəcə böyük önəm daşıyan bir tarixi sənəddən söhbət açılacaqdır. Bu sənəd Qərbi Azərbaycan torpaqlarının, o cümlədən Zəngəzur mahalının ən qədim zamanlardan əzəli türk yurdu olduğunu təkzibedilməz şəkildə sübut edən tutarlı bəlgələrdən biridir. Söhbət adı çəkilən mahalın Muğru bölgəsinin Nüvədi kəndi yaxınlığında yerləşən Qarqadaş dağında rast gəlinmiş əski qayaüstü təsvirlərdən və onların olduğu yerdə qədim türk-run əlifbası ilə yazılmış bir yazıdan gedir.
Sözügedən ərazi tarixən alban boylarəndan biri olan qıpçaq mənşəli qarqar (gərgər, xarxar) xalqının yaşadıqları geniş areala daxil olduğundan yazı nümunəsi də, çox güman ki, həmin xalqa aiddir. Yazının yazılma tarixinə gəldikdə onu V əsirdən əvvələ aid etmək lazımdır, çünki həmin əsrdən etibarən bu ərazidə qədim alban əlifbasından istifadə edilməyə başlamışdır.
Qarqadaş yazılı abidələri ilk dəfə 1985-ci ildə Nüvədi kənd sakini Həmzə Vəli tərəfindən elm aləminə tanıdılmışdır. Konkret olaraq, runik yazıya gəlincə, o, Göytürk yazılarından, demək olar ki, heç nə ilə fərqlənmir, Diqqəti daha çox çəkən əsas fərq Qarqadaş yazısında Orxon-Yenisey abidələrində  sözayrıcısı kimi işlənmiş qoşa nöqtədən istifadə edilməyib, əvəzində isə bəzi sözlər arasında məsafə saxlanılıb.
Bəri başdan qeyd edək ki, yazı dilçilik baxımından qədim mətnlər kateqoriyasına aid olsa da orada anlaşilmayan bir söz və ifadə yoxdur, mətnin dili, fonetik və leksik tərkibi bütünlüklə Göytürk yazılarının dili ilə səsləşlir,
Mətn belə səslənir:
ONı  UÇUK  eRiNÇ  AS  YeLiNÇ  əSRi  UDSuN  KaN  əNGRiZ  GÖÇü  Bok eRiNÇ aRZ(J)uLa BaRÇa

Yazıdakı sözlərin izahı :
ONı :      önü, qabağı ( yazıda qalın saitlərlə ifadə olunub )
UÇUK :  uçqun, uçmuş yer. Qədim qaynaqlarda müxtəlif mənaları olsa da burada  mətnin
möhtəvasını nəzərə alaraq yerli türk dilinə daha üstünlük verdiyim üçün onu uçqun
kimi məna etdim.
eRiNÇ :  olsun . Əski Göytürk yazılarında əsasən köməkçi fel kimi işlənən bu kəlmə  burada
müstəqil vahid kimi çıxış edir. Sözün“bəlkə də”,”ola bilsin ki” mənaları da var(DLT).
“ermək”kökündən yaranıb (Əski uyğur sözlüyü).
AS :         yırtıcıların yemi, onlara verilən ət payı. ( DLT )

YeLiNÇ : yemək . Yelmək (DLT). felindən duzəldilmişdir. Buradakı “nc” şəkilçisi felin arzu
formasının yaradılmasına xidmət edir. Yəni “yırtıcılara yem olasınız!”
əSri :        bəbir ( Kitab əl-İdrak li-lisan əl-Ətrak ) pələng ( DLT )
UDSuN : təqib etmək, qovmaq (DLT ) Udmaq felinin arzu forması. Bu günkü dilimizdəki udmaq
feli ilə əlaqəsi yoxdur.
KaN :        qan ( ümumtürk).

əNGRiZ : ağlayın . əngrəşdi- ağladı (DLT).

GÖÇü :    köçü. Bugünkü mənada (Hər hansı bir elatın yaylağa və ya qışlağa köçü).

BoK:        nəcis, təzək.

eRiNÇ :   olsun .

aRJuLa : Qaşğarlı Mahmud “arju” kəlməsini çaqqal, ondan törəmə olan “arjulayu”sözünü
isə “çaqqalların  bir şeyin, məsələn, leşin ətrafına toplaşması kimi izah etmişdir.
BaRÇa :   bütün, bütöv.
Son iki kəlmə (arjul barça) birlikdə söz birləşməsi əmələ gətirir və “meyidinizin üstünə çaqqallar toplaşsın” anlamını verir.
Bu günkü türkcə ilə :
Önünüz uçqun olsun, yırtıcılara yem olun, bəbir qovsun, qan ağlayasınız, köçünüzə pox olsun, çaqqallar leşinizə toplaşsın!


Oxunuşun doğru olduğunu həmin yazının yanında cızılmış eyni məzmunlu qayaüstü təsvir də sübut edir. Burada bir-yerdən digər yerə köç edən çobanlara bəbirlərin və çaqqalların hücum etdiyi, nəticədə çobanlardan və heyvanlardan bəzilərinin öldüyünü, sağ qalan çobanların özlərini və heyvanları xilas etməyə çalışdığı, eləcə də bəbirlərin heyvanları qovduğu, çaqqalların leşə toplaşdığı açıq-aydın görünür.
Görünən budur ki, burada həm şəkil-yazı,  həm də fonetik yazı üsulu ilə eyni məzmunlu iki mətn yazılmışdır. Maqiya sənəti nümunəsi kimi gözdən keçirilə biləcək və qarğış mahiyyəti daşıyan bu yazılar xalq arasında cadı-piti kimi   tanınan inancın klassik nümunəsi hesab edilməlidir. Mətni qiymətli folklor nümunəsi kimi gözdən keçirmək də mümkündür.
.
alıntı; http://bextiyartuncay.wordpress.com/2012/03/15/turkun-oxunmamis-b%C9%99lg%C9%99l%C9%99ri-nuv%C9%99di-qarqadasi-kitab%C9%99si/
.
.

Popularity: 2% [?]

OCAĞINIZ SÖNSÜN.MÜ… SÖNMESİN.Mİ !!…Takab – Sultan Süleyman’a kalmıyan Dünya…

.
.
Ateş; insanlığın yaşamında olan en önemli ihtiyaç…
Ocak; var oluş tamgası..
.
OCAĞINA ATEŞ DÜŞSÜN; Ateşin yakıcı özelliği seni yaksın, varlığını yok etsin.
.
OCAĞININ ATEŞİ SÖNMESİN; Yaşamın en sosyal ihtiyacı, yaşamın tamgası ateş, ocağında sürekli var olsun.
.
BABA OCAĞI; Ata ailesi.
.

Türk toplumlarında ateş-ocak kültürü örnekleri..
.
Töböldön baytal soydurdu
Tögörök curtun cıydırdı.
Saykalga nike kıydırdı
Üykö kirdi Ak Saykal
Enkesi selâm kıldı deyt
Otka kelip Ak Saykal
Otka selâm kıldı deyt…”
Kırgız Türkleri-Manas destanından

Alnında beyazı bulunan genç kısrağı kurban kestirdi,
çevredeki halkını yığdırdı.
Saykal’ın nikâhını kıydırdı…
Ak Saykal eve girdi,
eğilip selâm verdi ve ateşe gelip selâm verdi.
.
Ak Kağan vardır
Onun erkek yüzü görmeyen
Erkek eli değmeyen
Erke-Karakçı diye kızı vardır.
Ateşim onunla birlikte yanmış.”
Altay Türkleri-Alıp Manaş
.
Atamızın (çakmak taşıyla) yaktığı alevli ateş!
Anamızın gömdüğü, taş ocak!
Parlak göklere yükselen boz duman!
Altay türkleri..dua.
.
Anadolu Türklerinde gelinin adı “tandır gelin”dir
Akşamınan Tandır Gelin
Kandilini yandır gelin

Alttaki pdf dosyası bu konuda daha geniş yazıdır..tıklayıp okunabilir..

Türk Kültüründe Gelinler ve Ocak – Çukurova Üniversitesi Türkoloji

Türklerin toplum kültürlerinde aşevleri vardır…büyük ocaklarda ğişen aşlar topluma dağıtılır..önemli günlerde ocaklar sönmez…

Aşevlerinde ise hiç ocak sönmez..sürekli ihtiyaç sahiplerine bu ocaktan aş pişer..

Aşlar onunla pişer..kışlar onunla geçer..maden onunla erir..ateş olmasa medeniyet olmaz..


- YANARDAĞLAR VE TAKAB ŞEHRİ BÜYÜK ANTİK “SÖNMÜŞ YANARDAĞ”I
Antik Takab şehrinde öyle bir doğal oluşum var ki.. tarihler boyu bu oluşum insan sosyalitesine yön vermiştir.
.

Süleyman zindanı- yanardağ ağzı bu yanardağ ağzı Sultan Süleyman tarafından zindan olarak kullanıldığından Süleyman Zindanı olarak anılır..
- “SÜLEYMAN ZİNDANI” VE SÜLEYMAN TAHTI
Takab şehrindeki doğal yanardağ insanları hapsetmek için kullanılan büyük bir hapishane olarak uzun zaman kullanılmıştıtr, bu zindana “Süleyman Zindanı” denmiştir..büyük bir ihtişam ve zorbalıkla yönetim yapan Sultan Süleyman; tarihe önemli bir söz bırakmıştır..halk sultan süleymanın ölümünden sonra “bu dünya Sultan Süleymana kalmadı” diye sürekli insanlara öğütlerde bulunmuştur.

Alttaki video da, görüntü noktasındaki “Süleyman mabedine ait Türk tamgası”..

.
- İNANÇLARDA ATEŞ – KUZEY İRAN ATEŞ İNANCI MERKEZİ


Süleyman Zindanı olarak kullanılan yanardağın sönmesi ile bölgedeki kültür yanan ateşi söndürmemek için sürekli bir ateş yakarak ateşi sürekli yanan bir ocak oluşturulmuştur…
İran tarihindeki birçok eserde ateş yanan ocak resimleri vardır.
Bugün hala bu inanca bağlı olan insanlar ve inanç merkezi olan yerler var…
.
- OLIMPİYAT ATEŞİ-YUNANİSTAN


Takab şehrindeki bu sosyal yapı genişliyerek olimpiya deağında çıkan gazların sürekli yanan bir atel olarak devamı bir kutlama kültürü oluşturmuş ve yılın belirli zamanında bu kutlamalar sürekli tekrarlanmıştır, bu kutlamalara olimpiyat yarışları denmiştir.
Günümüz dünyasında bu yarışlar Dünya Yarışları olarak ve genişletilerek devam etmektedir…
.
- OLİMPOS DAĞI-TÜRKİYE


Olimpiya yanardağı Türkiyede’dir..yani Yunanistan’da kutlanan bu geleneğin merkezi Türkiyedeki “Olimpiya dağı ateşi”dir..
.
- KUZEY AFRİKA ATEŞ İNANCI


Ateş inancı Kuzey Afrika kültürlerindede yaşanmıştır..
.
- MOĞOLİSTAN BAYRAĞINDA ATEŞ


Moğolistan bayrağında ateşi temsil eden tamga vardır..
.
- TÜRKLERDE ANTİK NEVRUZ KÜLTÜRÜ VE ATEŞİ


Büyük bir coğrafyada sürekli olarak Türklerin kutladığı Nevruz-cemre bayramı “güneşin ateşi”nin dünya’yı yeniden canlandırmasının kutlanmasıdır..
.
- TEMİR-DEMİR İSMİ VE TÜRKLERDE DEMİRCİLİK VE ATEŞ

USTAYLA BİRLİKTE……TÜRK ÇELİK SANATI..

DEMİR- MEDENİYETLER MADENİ

Türk Dünyasının kültüründeki en önemli bilimsel çalışma demir-çelik sanatıdır..Demir-çelik sanatı ateş ile yapılan iştir..
.
- TÜRKİYE’DE “SÜLEYMAN ATEŞ” İSİMLERİ
Günümüz Türkiyesinde insanlara Süleyman Ateş, Ateş Süleyman, Süleyman, Ateş  isimleri konmaktadır..
.
.

TÜRK DÜNYASINDA BOY GENLERİ TAMGALAR-Taşınan Bilim-Kültür Genleri-Antik Boy’lar Tamgaları

.
.
.
.
.
.

Popularity: 2% [?]

“Türklerde önemli bir ticaret tamgası deve” ve Türklerin ticaret tarihi İpekyolu ….

.
.

Deve göç ve ticaret taşımacılığında özellikle çöl ve kırsal alanların en önemli taşıma hayvanıdır…
Türkler hep ” Göç eden milllet”  olarak tarihte yer alırlar…

Türklerin göç tarihinin  “Ticaret tarihindeki yeri ve önemi”  tarihçiler tarfından yeterince işlenmez..halbuki  “İpek yolu-ticaret yolu”   “Türklerin ticaret yolu”dur..

Hem Asya hem coğrafyasında bir  “ticaret coğrafyası” ,  hem Türkler tarafından yaşanmış bir  “ticaret kültürü”  olarak  “ticaret tarihi”nin en önemli kayıtlarını barındırmaktadır…

.

Asya bütün kara coğrafyalarının merkezidir, büyük kara kıta Asya kıtası Türklerin yurdudur, bu büyük kıtadaki insan ilişkileri “İpekyolu Ticaret Tarihi”ni tarih sayfalarına kaydetmiştir..
.
Gerek doğu batı, gerekse Asya – Afrika insanları arasındaki insan ilişkilerinde özellikle mal takası ve değerli maden alışverişlerinde Orta Asya bir merkez konumundadır.
.


Bu günde olduğu gibi doğu Asya insanları tarihler boyu üretken insanlardır, ve değerli üretimler yapmaktadırlar, bu üretimleri önceleri Mısır İmparatorluğu, ve sonra Ortadoğu  Akdeniz medeniyetlerine ticaretin  kara’da; deve kervanları ile yapıldığı bilinmektedir.
.

Kervan yollarında han-kervansaray dinlenme terleri vardır, deve kervanları buralarda konaklar.

Kervan yolları korumalı konaklama yerleri “İPEKYOLU KERVANSARAYLARI” hanlar

.


İpekyolu üzerinde tarihi akışa göre bazı şehirler çok önemli ticaret merkezi olmuştur, ticaret yolu değiştiğinde bu şehirler önemini kaybetmiş hatta bazıları ticaterin zayıflamasından dolayı, halkı besliyemediği için göçmüş-terkedilmiştir.
.
.

Türk kültüründe ticari önemini kaybeden develeri Türk milletleri  kültürünün bir parçası olarak  devam ettirmektedir, ve her yörede yılın çeşitli zamanlarında develer ile oyunlar ve yarışlar tertip edilmektedir.

Burda görülen develer Asya devesi değildir…çünkü Asyadaki İpekyolu Ticaretinden sonraki dönemde  Küçük Asya ve Afrika ticaret dönemi oluşmuştur..bu tek hörgüçlü Afrika develeri,  Afrika ticaretindeki Küçük Asya kervanlarının yadigarıdır..yadigardır, çünkü , develerle yapılan Afrika ticareti’de zaman içersinde yerini başka ticari haraketlere bırakmıştır..
.
.

Popularity: 3% [?]

SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

.
.

“DELİ ORMAN”DA TARİHİN AKIŞI: Deli orman coğrafyası özellikleri Deli Orman’da bir yaşam yeri; eseri ve önemli tarih hazinesi.
- Traklar dönemi ve yeni bulunan büyük hazine.
- Kuman Kıpçak Pagan Türkleri tarihi.
- Hazar Türkleri Musevi Tamgaları ve Musevi yaşam zamanı – Masonik Tamgalar ve Musevi Tılsım Tamgaları.
- Atilla’nın halkının Asparuh’un kumandasında Kuzey Karadenizden Balkanlara göçü ve  Hıristiyanlaşan Bulgar Türkleri.
- Selçuklu Müslüman dönemi Bektaşi tekkesi ve pehlivan Hasan Demir Baba.
- Osmanlı dönemi ve Koca Yusuf; Koca Yusuf ağırlık taşı.

Deliorman ve  Demir Baba Tekkesi

.
Meydan Larousse’deki “Güreş” maddesinde, Demir Hasan Pehlivan’ın aslanla güreşirken resmi vardır.
Demir Baba Tekkesi’nin bulundugu Deliorman, Bulgaristan’ın Kuzeydoğu kesiminde,  ” Mayıs ayında Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”, Bulgaristan’ın Dört Bir Tarafından Türkler gelmektedir.
Demir Baba, bir, alperendir. Gönül ile bilgi kaynaştırmıştır. Sultan’ın talebesidir. Deliorman Halkı Tarafından çok Sevilir. Yüzlerce menkıbesi anlatılır.

Evliya Çelebi , “Demir Baba’nın, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin bağlılarından olduğunu, burayı Ziyaret ettiğinde 150 Kadar talebe bulundugu, hem güreş hem de nefislerini terbiye, ilim, edep çalıştıklarını söylemektedir.
Süleymaniye Camii Ile Eski Saray Duvarı arasında “Serçeşme-i Küştigiran Demir Baba Meydanı” namıyle Meşhur meydan vardır. Serçeşme-i Küştigiran, Başpehlivan demektir. Hala ikindiden sonra bütün, tekke pehlivanları o güzel Yerde güleşirlee, Gülesin Türkçesi güreştir. Bu Demir Pehlivan, Yavuz Sultan Selim Zamanında, dört adet Yezidi Arslani Ile düğüşüp, dördünü Dahi ikişer Parça eylemiştir “diye yazmaktadır.
.
Demir Hasan Pehlivan’ın İstanbul’da Ne Kadar kaldığı belli değil, buraya gelip vakıf Tekkesini kurmuş, binlerce yiğit pehlivan yetiştirmiştir. Demir Hasan Pehlivan, Niçin buraya Pehlivanlar Tekkesi açma ihtiyacı hissetmiştir?
Pehlivanlarınn Rumeli’ndeki piri, Romanya, Deliorman, Edirne Fatihi Sarı Saltuk’un izini süren konumundadır. Yerleşmiş ki, “serhatboyunda Yiğitler, bileği bükülmezler Eksik olmasın”.

Taşlar kesilerek işlemiş, hiç harç kullanmadan yapılmış antik taş duvarlar
.
Türbe yapısındaki taşlara işlenmiş tamgalar henüz açıklanamamıştır..çünkü bu tamgalı taşların hangi tarihlerde yapıldığı kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir..
Taşların parçalar halinde yapılarda bulunması  “önceden var olan başka bir yapının taşları” görünümündedir..
Türkler, vaktiyle anadolu’nun muhtelif yerlerinden hicret ettiri-lerek buralara yerleştirilmişlerdir. Bu bakımdan, birbirlerine komşu köylerin, Hatta Bir Köyün mahallelerinin konuşmalarında telaffuz, Ağız-şive Farklılıkları görülürdü. Kuzey Karadeniz üzerinden Gelen Peçenekler ve Kuman Türklerinin soyundan Gelen Türkler de Vardı.
Görülen odur ki bu yapıdaki tamgalar çoğunlukla bu boylara aittir.

Antik duvarlarda tamgalar
.

Pehlivan Hasan Demir Baba, 500 yil once Deliorman da Yaşamış Bektaşî babasıdır, bircok keramette bulundugu anlatılır.
Tarihçi Babinger onun Ali Dede Adinda Bir Horasanlı’nın oğlu olduğunu belirtiyor
Demir Baba’nın Adına yaptırılan tekke 19.. Yüzyılın başlarında Rusçuk Paşası Pehlivan Baba Tarafından Tamir Edilmiş.
Macar Bilim adamı Feliks Kanits’e Gore, Demir Baba Türbesi, 1490 yilinda Yapılmış.
Zamanla gelip Kemallar (isperih) bölgesinde Kuvançiler köyüne yerleşmiş, tekkesi, Türk-İslam kültürünün bütün motiflerine Sahip.
Sağ tarafında adak Kurbanı kesme yeri var. Ufak bir Havuzu var. Senenin 12 ay’ı da, Suyun Derecesi aynıdır.
Pehlivan Demir Hasan Türbesi, Bugün de, Mumcular köyünde ilçesinin Kemaller ilinin Bulgaristan’ın Razgrad, Bulgaristan Türkleri Tarafından en çok Ziyaret Edilen yerlerden biridir.

Bektaşi geleneklerine göre adak taşları ve bek taşı

Demir Baba Tekkesi’nin bulundugu Deliorman, Bulgaristan’ın Kuzeydoğu kesiminde, Rusçuk ile Varna arasında Bir bölgedir. Kuzeyi’nde Tuna nehri, batısında Razgrad, güneyinde Şumnu, Pazar Yeni Pravadi kasabaları, dogusunda Dobruca havalisi Bulunmaktadır.
Demir Baba Pehlivanlar Tekkesi’ni (Spor Akademisi) kuran Pehlivan Demir Hasan’ın Türbesi, derenin güneyinde, dağın eteğindeydi.

Türbe, kubbeliydi, icinde Demir Pehlivan’ın sandukası Var. Osmanlı’nın son Zamanında babanın pirinçten mamul demir Ayakkabıları, kılıcı, sancağı, Büyük Çakısı, içindeydi, ziyaretçilerin ilgisini çekmekteydi. Bunlar, Demir Baba etrafındaki efsanelere nicelerinin ilave edilmesine Sebep olmaktaydı.

Türbenin önünde soğuk Bir pınar Vardi. Su taştan çıkıyordu. Rivayete gore, Demir Baba, Elini Taşa sokmuş, parmağının deldiği yerden su fışkırmış.

Yamacın yukarısında Bir hacet Taşı vardir, içi deliktir, ondan geçerlerdi. Taşlarda, Baba’nın av köpeğinin ayak Izleri Vardı. Türbenin önünde, Birkac kisinin Zor kaldıracağı ağırlıkta Bir taş Vardi ki, bunun Demir Baba’nın fındık kırma Taşı oldugu, söylenmekteydi.

Tekke, Razgrad’a iki saatlik mesafede, Kemaller kazasının Mumcular köyünün batısındaydı. Deliorman ‘ın göbeğinde, tabiatın çok güzel Bir köşesinde, yeşil orman İçinde, su kenarına kurulmuştu.

Civardaki orman, meşe, gürgen, Ihlamur, karaağaç, dişbudak, fındık, kızılcık Basta Olmak Üzere onun çeşit ağaçlarla kaplıydı. Tekkenin alt kısmında dere Vardi.

Derenin Iki tarafında Düz Bir saha uzanıyordu. Etraf ormanlıktı. Derenin kuzey tarafında, Misafirhane Vardi,mutfak buradaydı, getirilen adak Kurbanları burada kesilip, başta güreş Talebeleri Olmak Üzere fakirlere dağıtılırdı.
Osmanlılar Zamanında, Demir Baba Tekkesi’nin ziyaretçisi Hiç Eksik olmazdı.

Demir Baba türbesi

Tekkeyi-türbeyi Osmanlı’nın zamanında, Baba-i âlem diye ün Yapan Pehlivan İbram Paşa yenilemişti. İbram Paşa, Rusçuk’ta Görevli bulundugu sırada Tamir isini yapmıştı. Yöre Halkı, kendisine, Pehlivan Paşa, demekteydiler. Pelivan İbram Paşa, 1766 yilinda Bozok’ta, (Yozgat) doğmuş. Pehlivan, kahraman Bir Erkişi Olup kahramanlıkları uldu 1809′da vezirliğe kada yükseldi. Yiğitlikleri sebebiyle Evvela Kapıcıbaşı, sona Mir’i Miran (beylerbeyi) ettik. Usmanlı-Urus Savaşı’nda Büyük kahramanlıklar gösterdi. Rusçuk Valiliği sırasında, Demir Hasan Pehlivan Tekkesi’ni Tamir ettirmiştir. Pehlivan Paşa Baba Destanı’nda Deliorman’da yaptıgı anlatılmaktadır. “İsmail Pehlivan, destandan Bir Kısım”.

Bektaşi tamgaları
.
.
Buradaki tarih belgeleri farklı zamandaki inanç kültürlerinin Türk milletlerinde ve ayni coğrafyalardaki farklı yaşamlarını sergilemektedir..
Türklerin, Coğrafyalardaki tarihi; böyle karmaşık ve iç içe geçmiş bir görüntü sergilemektedir..
.
.

.

16. yüzyıl Osmanlı tılsımlı gömleği ve

ve Kırım Türkleri bağı.

Tılsım tamgaları

.

Masonik tamgalar ve sihir taşı;

Türklerde “yada” taşı; Türk ve Altay mitolojilerinde Simya Taşı. Cada (Cata, Sata, Caya, Zaya) Taşı da denir. Türk mitolojisinde yağmur yağdıran sihirli taş. Büyü Taşı.-http://tr.wikipedia.org/wiki/Yada_Taşı
Buğu Han bir düş daha görür. Düşünde, beyazlara bürünmüş,başında beyaz şerit, elinde “Yada Taşı” olan bir erkek gözükmüş-“Eğer bu taşı saklarsan dünyaın dört bucağında milletleri buyruğunun altınaalabilirsin.”
İran Kaynaklarına Göre Göç Destanı-http://web.itu.edu.tr/~yayla/turkmit.pdf

.

Dilek bağlamaları

.

DELİ ORMANLI EFSANEVİ GÜREŞÇİ

Koca Yusuf, Yusuf İsmail, Korkunç Türk (d. 1857, Şumnu, Bulgaristan – ö. 4 Temmuz 1898 Atlantik Okyanusu), Deliormanlı efsanevi Türk güreşçidir.
Mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılmaktadır.
.

1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD’de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir.
144 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı.
ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi.
.

Ölümü; ABD’den dönmek üzere 21 Mayıs 1898′de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin 4 Temmuz sabahı New York’un kuzeydoğusundaki Sable Adası’nın 60 mil açıklarında İngiltere bandıralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batması sonucu boğularak ölmüştür.
Kaza sonrasında filikalara binen diğer yolcularla birlikte kurtulmaya çalışan Koca Yusuf’un tutunduğu filikadaki diğer yolcular  kürek ve baltalarla ellerine vurduğu ellerini çekmeyeceğini anlaşılıncada filikadakiler tarafından baltayla bileklerinin kesildiği ve bu nedenle öldüğü bilinmektedir.

.

Koca Yusuf, 400 kg ağırlığındaki bu taşı 8 km uzaktan köyüne getirip, ağırlık kaldırma ve taşıma çalışmaları yaparak kendi gücünü oluşturmuş, bu taş köyünde saklanmaktadır..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Popularity: 4% [?]

Antik Yemen-Arap coğrafyasında “Dağkeçisi tamgası”..Afro-Asiyatik kültür bağları.

.
.
Antik arap coğrafyası,Afo-Asiyatik; Asya kültürü insanların coğrafyasıdır…
Arap coğrafyasındaki antik halkın asya milletleri ile bağları vardır.
Bu bağlardan önemli bir bağ “Dağkeçisi tamgası”dır..
.
Dağ keçisi Yemen bölgesindeki antik milletin tamgasıdır, antik tarihte Yemen’de birçok Asya bağı bulunmakltadır.
.
.


Arap yarımadasında antik tarihin kaya resmi çizimlerinde dağkeçisi.

Arap Yarımadası antik kaya çizimlerinde Asya Türk Kaya çizimleri bağı

.
Saba-Yemen antik tarihinde dağkeçisi tamgalı belgeler.

Saba kırallığı- dağkeçisi tamgası
.

Saba kırallığı yazıtlarında dağkeçisi tamgası.
.

Özellikle Moğolistan bölgesindeki kaya yazıtlarında “dağkeçisi tamgası” vardır…

.

AfroAsiyatik balbal ve yazıtları.

.


.

Popularity: 2% [?]

Turtle Island (Kuzey Amerika) Kaplumbağa Ada ve İnuit halk’ın dillerindeki Türkçe bağları

Turtle; Amerika’nın antik adıdır…
Kuzey Amerikadaki Yerliler Kuzey Amerika kitasi için Kaplumbağa Ada diyorlar.
Kaplumbağa Ada’nin kuzeyinde Kuzey Kutup bölgede İnuit halk yaşıyor.
İnuit dili bir çeşit Türkçe dir.
.
İnuit Yerli Amerikan dilinde “İNSAN” demektir.

İnuit hakkında bu videodede www.kagan.tv/sezon1.htm 22:39 ve 28:49 dakikalar arasında Inuit hakkında izliyebilirsınız.
.
The Inuit languages are a closely related group of Native American languages traditionally spoken across the North American Arctic and to some extent in the subarctic in Labrador. The related Yupik languages are spoken in western and southern Alaska and Russian Far East, particularly the Diomede Islands, but are severely endangered in Russia today and spoken only in a few villages on the Chukchi Peninsula. The Inuit live primarily in three countries: Greenland (a constituent of the Kingdom of Denmark), Canada (specifically the Nunatsiavut region of Labrador, the Nunavik region of Quebec, Nunavut, and the Northwest Territories), and the United States (specifically the state of Alaska).
.

Stone pyramids on the top of the Bagatash Pass, The Iolgo Range. Altai Mountains, Siberia, Russia
Sibirya Altaylarda bir kültür..
.

Altay dağları ve Kuzey Amerika birleşik kültürleri
.

Bu resim Altaylardaki kültürle ayni özellikleri taşımaktadır.
.
The language of the Inuit is an Eskimo–Aleut language. It is fairly closely related to the Yupik languages, and more remotely to the Aleut language. These cousin languages are all spoken in Western Alaska and Eastern Chukotka, Russia. It is not discernibly related to other North American or northeast Asian indigenous languages, although some have proposed that it is related to Uralic languages such as Finnish and Saami in the proposed Uralo-Siberian grouping, or even Indo-European languages as part of the hypothetical Nostratic superphylum. Some consider it a Paleo-Siberian language, although that is more a geographic than a linguistic grouping.

http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_languages

.
Önemli bir tanım; Tuktuyaaqtuuq
TUKTU YAKUT UK: Tuktu’yuz ve Yakut’uz
TUKTUYA AKTU UG: Tuktuya Aktu uk- Tuktuya Aktu yuz
TUKTUYA KUTUK : Tuktuya Kutlu-Kutlu Tuktuya
Hem Tuktu hemde Yakut isimleri olan topluluk
Yakut halkının bir boyu olabilir mi!!!
Tuktoyaktuk ya da Tuktuyaaqtuuq (Batı Kanada İnuitçesi Tuktuyaaqtuuq «it looks like a caribou» ;
İngilizce Tuktoyaktuk, Tuktuyaaqtuuq), Kanada’da Kuzeybatı Toprakları’nın İnuvik Bölgesi’nde kurulu mezra.
Yöre Batı Kanada İnuitleri grubundan Siglit İnuitçesi lehçesini konuşan Siglit İnuitleri nin toprağıdır.
2006 sayımına göre nüfusu 870 kişidir.
Önceden Port Brabant adıyla anılan yer 1950 yılında Kanada’da yerli adlara dönüş yapılan ilk yerdir.
.
İnat; dayanıklı
İnuit; öncü dayanıklı
Önemli bir tanım benzerliği; Uniat ; inançlı, otoriteyi kabul etmiş olan.http://tr.wikipedia.org/wiki/Katolik
İnanç+inat= Katılk(Katolik)

.
.
.
devam edecek.
.
.

Popularity: 2% [?]

Ebdul Ahathan Sarayı ; Buhara Vilayeti Kagan Şehri

.

.

.

Buhara Devleti Hukmdarı Ebdul Ahathanni

BUHARA vilayeti Kagan Şehridegi sarayı;

Saray 19 yuz yilde Abdul Ahathan emrine göre kurdurulmuş
Bir Turk mimari yapımı
Avrupa ve Asya mimarligi hemde Turkistana ait mimari yapım

.

Bu görkemli saray üç önemli belgeyi göstermektedir

1 – Buhara hanlığının sanatını

2 – Buhara hanlığının zenginliğini

3  Buhara hanlığının medeniyetini

.

Saray görünümü

.

Saray görünümü

.

Yakın görünüm

.

Giriş

.

Mükemmel Sanat

.

Kemerler

.

Mükemmel sanat işlemesi

.

Mimari yapıda Asya kültürü

.

Tamgalar ve işlemeler

.

Şaheser işçilik

.

Detay

.

Yazıtlar ve belgeler

.

Sanat, Kültür ve Tamgaları

.

.

.

DEVAM EDECEK..

.

.

.

.

Popularity: 2% [?]

Moğolistan Müslüman mezarları

Moğolistanın batı bölgesinde Müslüman mezarlıkları.

Bu mezarlar Kazak Türklerine ait mezarlar.

Kazak türkleri çeşitli savaşlar sebebiyle sürekli yer değiştirmişler .  Rusyanın Kominist döneminde tamamen işgal edilmiş ve Rusyanın Kominist rejiminin sonlanması  ile yeniden devlet olmuşlardır.

Bu mezarlar Kazakistandan Moğolistan topraklarına geçip orada yaşıyan Kazak Türklerinie aittir.

Popularity: 2% [?]

Moğolistan piramitleri…Moğolistan’da küçük piramitler “piramit tarihine ışık tutabilir”.

Mısırdaki büyük piramitlerin yanında  “Moğolistan piramitleri”nin özelliğinde “küçük piramitler” vardır, bu piramitler büyük piramitlerden öncemi, sonra mı yapıldığı bilinmemektedir…

Büyük mısır piramitlerinin yanında görülen küçük piramitler…

Moğolistanda’ki küçük piramitler “”piramit tarihine ışık tutabilir”.

Boy beyleri’nin mezarları olarak yapılan bu piramit mezarlar araştırılması gereken  eserlerdir, çünkü hem sayılarının azlığı hemde küçük oluşları bu kültürün buraya nasıl geldiği, nasıl oluşturğu hakkında oluşacak bilgi “piramit tarihinin sırları”nı ortaya çıkarabilir.

.

.

.

.

Japonya-Yonugami deniz dibi piramitleri

.http://www.youtube.com/watch?v=qUVmWEgZF3Y

mystery pyramids of Japan

.

Yunnan piramidi..

.

.

.

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularity: 2% [?]

 Page 3 of 12 « 1  2  3  4  5 » ...  Last » 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLENİR

 

Ocak 2015
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ara    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ilgi sıralamasında ilk 100

 1. 100% Osmanlı İmparatorluğu dönemi haritası 1299-1920 VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN YERİNE KURULAN 64 ÜLKE
 2. 51% TÜRKİYE'YE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU
 3. 41% İspanya Müslüman tarihi, Tarık Bin Ziyad (689-720), Endülüs Emevi Devleti (756-1492)
 4. 25% Kayı Boyu (IYI)
 5. 23% OSMANLI AŞİRET KAYITLARI
 6. 22% GÖKTÜRKLER (M.S. 552-M.S. 744) ve Asya coğrafyasındaki antik gök bilimi belgeleri.
 7. 21% Hezarfen Ahmet Çelebi, (d. 1609 – ö. 1640)
 8. 20% BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU (MÖ400)
 9. 20% BAĞDAT PAKTI-24 Şubat 1955, CENTO (Central Treaty Organization - Merkezi Antlaşma Teşkilatı)
 10. 19% HZ. MUHAMMED (571-632) MÜSLÜMANLARIN PEYGAMBERİ
 11. 19% ATATÜRKÜN SAVAŞTIĞI dünyanın ilk savaş uçağı kullanıldığı (1912) TRABLUSGARP SAVAŞI
 12. 19% TÜRK DÜNYASINDA BOY GENLERİ TAMGALAR-Taşınan Bilim-Kültür Genleri-Antik Boy’lar Tamgaları
 13. 19% Karamanoğlu Beyliği.(1256-1487) ülkesindeki resmi dili Türkçe yapan beylik.
 14. 18% 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"
 15. 17% Harezmi (780-850) dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimi.
 16. 16% Halife'ler sıralaması.
 17. 16% 19 Mayıs 1919 "Türklerin Millî Mücadele tarihi" başlangıcı
 18. 15% KARTAL ve KANATLARI-GÖKLERDEKİ HAKİMİYET- GÜÇ GÖSTERGESİ OLARAK TARİHTEKİ TÜRK TAMGASI
 19. 15% Kervan yolları korumalı konaklama yerleri "İPEKYOLU KERVANSARAYLARI" hanlar
 20. 14% AMERİKA’DAKİ “TÜRK BEYİN GURBETÇİLERİ”
 21. 14% 1826 yed-i vahid (tekel) sistemi
 22. 14% MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)
 23. 14% BEYAZ TÜRKLER....Deşti Kıpçak-Kuman Türkleri ve Kuman kitabı (Mö1000)
 24. 14% 115 yıl yaşıyan Hun Türkleri ve ..Çin, Pakistan, Hindistan arasında Ay-Yıldız bayraklı bir Türk Hun devleti-THUN-HUNZA
 25. 14% Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ400), Han Asparuh (668-700).
 26. 14% BOLAYIR COĞRAFYASI VE TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ
 27. 14% 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı (1922)
 28. 13% DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 29. 13% Mehmet Cengiz Öz (MEHMET ÖZ) 1960
 30. 13% Türk boyları
 31. 12% TÜRK BOYLARI
 32. 12% Orhun Alfabesi çevrimi-Dr.Yusuf Alper Kılıç
 33. 12% ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077)
 34. 12% “Türk lügatını yazan TÜRK -KAŞGARLI MAHMUT” (1008 – 1075) DİVANI LÜGAT İ TÜRK
 35. 11% AMERİKA!YI KEŞFEDEN MÜSLÜMAN VE TÜRK KAŞİFLER (1291-1554)
 36. 11% ÇİN SEDDİ (M.Ö.403 M.Ö.221),
 37. 11% 1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun - DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ "bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç" VE BİR ALTIN MİRAS
 38. 11% MÜSLÜMAN BİLİMCİLER TARİH SIRALAMASI
 39. 11% BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KOMUTANI BEKÇİOĞLU EMİR AFŞİN
 40. 11% AHAL TEKE TÜRK ATLARI VE DÜNYADA AT BAKALIĞI OLAN TEK ÜLKE "TÜRKMENİSTAN HER YIL AT BAYRAMI KUTLUYOR"
 41. 11% MOĞOLİSTANDA KAZILARDA YENİ BULUNAN ESERLER ANTİK TÜRK DÜNYASINA IŞIK TUTUYOR
 42. 11% HAZAR TÜRKLERİ (Musevi Hazar topluluğu)
 43. 10% ÇİMPE KALESİ-OSMANLILARIN AVRUPAYA İLK GEÇİŞİ-1352
 44. 10% ŞAMAN DAVULU-GÜNÜMÜZE KADAR GELEN ANTİK (ÖNTÜRK) TÜRK TAMGALARI
 45. 10% AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?
 46. 10% SURİYE TÜRKMENLERİ VE TERK EDİLMİŞLİK KADERİ
 47. 10% DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU (330 – 1453)
 48. 10% Taşlarda "Yazı Belgeler" ORHUN ANITLARI ( Tonyukuk 716, Köl Tigin (Kültigin) 732, Bilge Kağan 735 )
 49. 10% SERVET SOMUNCUOĞLU
 50. 10% TUAREG'LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture
 51. 10% İSVİÇRE HUN VADİSİ - ÇİN SİCHUAN-TÜRKMENİSTAN NOHUR - SEKELİSTAN HUN - TÜRKİYE DENİZLİ KÜLTÜR BAĞI; DENİZLİ ARDIÇ MEZAR BAŞLIKLARI
 52. 10% Suriye Türkmenleri ve yaşadığı yerler
 53. 10% HASAN BÜLENT PAKSOY- Orta Asya Bilimcisi
 54. 10% Uluğ Bey (d. 1393 - ö. 1449)
 55. 10% TÜRK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 56. 9% KURULUŞUN TEMELİ ZAFER VE TÜRKİYEDE 30 AĞUSTOS SAVAŞ HARAKETİ ŞANLI TARİHİ
 57. 9% BARAK TÜRKMENLERİ
 58. 9% Karahanlılarda Türkçe İslam ve Türkçe İlk Kur'an
 59. 9% Türklerde kültür örneği,İzol Aşireti ve yerleştiği Köyleri
 60. 9% Çin tarihi
 61. 9% AVRUPA HUNLARI SEKELLER
 62. 9% SÜMERLER (M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000) Runik yazıdan Çivi yazısına “tarihte kullanılan ilk digital yazı”mı?
 63. 9% 1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.
 64. 9% KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR (AMAZON) KADIN SAVAŞÇI TÜRK - "İstiklâl Harbi akıncısı” KARA FATMA “Üsteğmenlik maaşımı Kızılay’a terkettim” -....1955
 65. 9% ANTİK TARİHTEN BU YANA GÖK BİLİM ÇALIŞMALARI VE TÜRKLERDEKİ GÖK BİLİM KÜLTÜRÜ - AY YILDIZ TAMGASI
 66. 9% Haluk Tarcan (1931- )
 67. 9% Aytunç ALTINDAL
 68. 9% GELECEĞİN ENERJİSİ GÜNEŞ VE paylaşılamayan çöllerde GELECEĞİN SAVAŞLARI “”"ÇÖL SAVAŞLARI”"”
 69. 9% A.Burhan Ersan " Sanatın gerekliliği ve Ebru"
 70. 9% ANTİK TÜRK TAMGASI BULGARİSTAN TÜRKİYE AZERBAYCAN VE KORE TARİHİNİ AYDINLATTI
 71. 9% ERDOĞAN ASLIYÜCE -Bir Tarih Hazinesi
 72. 9% ALİ AKIŞ -1918
 73. 9% Kurt Sosyal Hayatı ve TÜRKLER'DE "KURT TAMGASI"
 74. 9% İmam Maturidi (Semerkant 852-944 )
 75. 9% Yemen buluntuları “BİLKİS” bilge ? yazıtları(MÖ1000)
 76. 8% VİNÇA - TURDAŞ SEMBOLLERİ (VİNÇA - TURDAŞ KÜLTÜRÜ 3)
 77. 8% “YAŞAYAN TARİH-DİL BİLİMCİMİZ” önTürk araştırmacısı KAZIM MİRŞAN
 78. 8% TURAN YAZGAN
 79. 8% Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699)
 80. 8% (1700-1800) yılları TÜRK TARİHİ olayları
 81. 8% Osmanlı Rumeli İstihbarat Teşkilatı Martoloslar
 82. 8% ibn HALDUN” (1332-1406) Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.”
 83. 8% Kimmerler ( c. M.Ö. 1200)
 84. 8% Memun, 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çevrildi
 85. 8% TRAKYENLER, ANTİK TÜRKİYENLER
 86. 8% SURİYE TÜRKMENLERİ
 87. 8% Tablet Belgeler NAACAL TABLETLERİ (15.000 yıl)
 88. 8% KÖSEDAĞ SAVAŞI 1242
 89. 8% TÜRK TARİHİNDE TOY VE YAĞMA TOYU
 90. 8% Manastır Askerî İdadisi 1912
 91. 7% Orkun (Orkney) adaları “antik runik-ORHUN (Kök Türk) yazıtları”.
 92. 7% 1402 ANKARA-BEYAZIT VE TİMUR KARDEŞLERİN YAZIŞMALARI
 93. 7% METE HAN (MÖ 209-714)
 94. 7% Babür İmparatorluğu (1526–1858) Hindistan da Türk’ler Şah Cihan (d. 5 Ocak 1592 – ö. 22 Ocak 1666)
 95. 7% İNANÇLARIN YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ-YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ İNANCI, GLOBAL BİRLİKTELİK VE KUTSAL İTTİFAKLAR-HAÇLI SAVAŞLARI (1096-1270)
 96. 7% Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .
 97. 7% LÜBNAN TÜRKLERİ
 98. 7% KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ
 99. 7% Urmu teorisi
 100. 7% DÜNYA TÜRKLERİ


wp_footer() class="snap_shots