TÜRK BİLİMİ TÜRK DÜNYASI Türk dünyasının bilim yayını

TÜRK TARİHİ Zaman Çizelgesi

TÜRK BİLİM DÜNYASININ YAYINLARI

 

ORTA ASYA ANTİK GÖÇÜ

Tarihi Anahat
Güney Rusya’dan Yamna Kültür varış Orta Avrupa, 3 üncü Tunç Çağı sonunda binyıl,
Bağları bölgeve Macaristanve 2000BC önce Mario Alinei tarafından önerilen Macar dili.
Tauri ve Trakya ve Kimmeriyen kökleri. ve Tursci.
önce 1200BC için Etrüskler ve Lidya ilişkilerin önceki Anadolu ülke,
Setttlement için kuzey İtalya1200BC sonra.

 Anadolu , Güney batı Avrupa ve Akdeniz’e Trakyenlerin tarihi gelişi

kaynak:http://users.cwnet.com/millenia/The%20Etruscan%20People%20and%20language.htm

ANADOLUYA İLK GELEN TÜRKLER TRAKLARDIR

M.Ö.8 yüzyılda: İskitler (Sakalar) kuruldu.

M.Ö. 3`üncü yüzyıl

Türk Tarihi M.Ö.3'ncüYY2.jpg

M.Ö.312: Büyük Hun Devleti’nin (Huing nu) kuruluşu ve Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı

M.Ö.240: Bozkır halklarına karşı Çin’in duvar inşası: Çin Seddi

M.Ö.209: Hiung nu lideri Teoman’ın ölümü

M.Ö.209: Mete’nin Hiung-nu’ların (Hunların) lideri olması

M.Ö.201: Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi

M.Ö. 2`nci yüzyıl

Türk Tarihi M.Ö.2'nciYY2.jpg

M.Ö.187: Çin’in Hiung nu üzerine Pa-i-Teng seferi

M.Ö.177-M.Ö.165: Yue-çilerin Hiung nu’lar tarafından Kansu’dan Baktriane’ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını ortadan kaldırmaları

M.Ö.177-M.Ö.165: Hiung nu’ların Çin’e akınları

M.Ö.138-M.Ö.126: Baktria’da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri

M.Ö.2 yüzyılda:Asya Hun Devleti(Büyük Hun Devleti) yıkıldı

M.Ö. 1`nci yüzyıl

Türk Tarihi M.Ö.1'nciYY2.jpg
Türk Tarihi MÖ.65 b.jpg

M.Ö.49-M.Ö.36: Çiç ‘nin Talas’a göçü (Batı Hiung-nu)

1`nci yüzyıl

Türk Tarihi 1nciYY.jpg

48: Hiung nu’ların ikiye bölünmeleri (Kuzey Hiung-nu ve Güney Hiung-nu)

93: Hiung nu’ların Sien Pi’ler tarafından mağlup edilmeleri

2`nci yüzyıl

Türk Tarihi 2'nciYY.jpg

Aşağı İtil’de (Hazar denizi’nin kuzeyi) Hun varlığı

3`ncü yüzyıl

Türk Tarihi 300yılı.jpg

260: Şan-şi’nin kuzeyinde Tabgaçlar

4`ncü yüzyıl

Türk Tarihi yıl400.jpg

304-351: Çin’in kuzeyinde Hiung-nu krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)

388-392: Çin’in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)

374-375: Avrupa Hunlarının Don Nehri’ni geçişi

386-409: Tabgaçlar Kuzey Çin’de (Kuzey Vey)

5`nci yüzyıl

Türk Tarihi 451.jpg
 
402: Rouran’ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)

407-431: Çin’in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)

422: Lo-yang’ın Tabgaçlar tarafından alınışı

427: Romalılar ve Hunların ittifakı

434: Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması

440: Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması

451: Attila Galya’da (bugün Fransa)

452: Attila’nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi

480: Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar

480: Mazdek İsyanları’nda Sasaniler’e Ak Hunların yardım etmesi

Orta Çağ/Türkler

6`ncı yüzyıl

Türk Tarihi yıl500.jpg
Türk Tarihi 565.jpg

531-578: Kafkas Surları’nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi

534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması

552: Tu-kiu’lerin (Türküt’ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu.

565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları

582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi

7`nci yüzyıl

Türk Tarihi 600.jpg

619: Avarların İstanbul’u I. kuşatması.

626: Avarların İstanbul’u II. kuşatması.

626-627: Doğu Roma İmparatoru Herakleios’un Hazarlar’dan yardım istemesi

639: Göktürk prensi Kürşad’ın ihtilal denemesi.

642: Güneydoğu Avrupa’da (Karadeniz’in kuzeyi’nde) Büyük Bulgarya Hanlığı’nın bölünmesi

673-674: Arapların Maveraünnehir’e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara’yı kuşatması.

674: Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı

680: Ön Bulgarlar Balkan’da

681-744: İkinci Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu

Bulgarların bölünmesi:

 

8`nci yüzyıl

Türk Tarihi 700.jpg

720-735: Orhun Anıtlarının dikilmesi

744-840: Uygur Kağanlığ ‘nın kuruluşu

751: Çinlerin Orta Asya ‘ya girişi, Talas Savaşı

755: Paralı Türk askerlerin Ngan Lu-Şan’ın Çin’deki isyanı

762-770: Uygurların Mani dini’ni benimsemeleri

780: İtil Bulgar Hanlığı’nın kuruluşu

9`ncu yüzyıl

Türk Tarihi 800yılı.jpg

Hazar Hanlığı gücünün zirvesindeyken

811: Bulgar kralı Han Krum’un Bizans kralı I. Nikephoros’u öldürmesi

833-882: Samerra’da paralı Türk askerlerinin varlığı

840-924: Kırgızların Uygurlara saldırması. Uygurların güneybatıya kaçıp Sincan ve Kansu’ya yerleşmeleri. Moğolistan’da Kırgız egemenliği.

851-863: Aziz Kyrillos’un Hazarlara gelişi

864-865: Bulgar kralı I. Boris’in hıristiyanlığı kabul etmesi. Ön Bulgarların islavlaşması.

868-884: Kahire’de Tolunoğulları

880: Raşid el-Türki’nin Yukarı Mısır seferi

883: Çin’deki Şatuolar

10`ncu yüzyıl

Türk Tarihi 900yılında.jpg

Güneydoğu Avrupa’da Peçenek egemenliği

905: Mısır valisi İhşid

921: İbn Fadlan’ın henüz müslümanlaşmış İdil bulgarlarını elçi olarak ziyareti

923-946: Çin’in kuzeyinde Şa-t’o egemenliği (Hou Tang, Hou Jin)

924: Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması.

934: Satuk Buğra Han ilk müslüman Türk Hakanı olarak tarihe geçer,

944-1090: Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları

965: Hazar başkenti’nin I. Svyatoslav tarafından alınışı

985: Siri Derya’da Selçuklular

995: Harezmşahlar’ın tek bir çatı altında birleşmeleri

999: Karahanlılar’ın (Uygurlar + Karluklar) Buhara’yı alışı. Karahanlıların müslümanlaşması.

11`nci yüzyıl

Türk Tarihi 1000.jpg

1016: Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması.

1026-1090: Bizansa karşı Peçenek saldırıları.

1040: Selçukluların Gaznelileri yenmesi

1059: İsfahan‘ın Selçuklular tarafından alınışı

1071: Malazgirt savaşı: Selçukluların Bizanslıları yenmesi.

1071-1076: Türklerin Antakya, Şam ve Kudüs’e gelişi

1077: Anadolu Selçuklu Devleti’nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu

1090-1091: Peçeneklerin ve Çaka Beyin İstanbulu kuşatması.

1091: Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı.

1096: Haçlıların Anadoluya girişi

1099: Kudüs’ün haçlılar tarafından alınışı

12`nci yüzyıl

Türk Tarihi 1100yılında.jpg

1122: Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi

1130-1135: Moğol Hitayların Tunguz Curcenler (Jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları, ve Hitayların Orta Asya’da Kara Hıtay’ı kurmaları.

1150: Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları.

1157: Büyük Selçukluların sonu

1176: Miryakefalon Savaşı: Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları.

1187: Gazneliler İmparatorluğunun sonu.

13`ncü yüzyıl

Moğol İmparatorluğu‘nun yayılmasından önce son durum

13′ncü yüzyılda Moğol İmparatorluğu‘nun yayılması

1200-1220: Harezm İmparatorluğunun altın çağı.

1206: Cengiz Han‘in Büyük Han ilan edilişi

1206-1209: Delhi Sultanlığı‘nın kuruluşu

1211: Karahıtay Kağanlığının Moğollar tarafından ortadan kaldırılması

1223: Doğu Avrupa’ya Moğol akınları

1230-1231: Otrar Faciası: Moğollar gönderdikleri elçileri kılıçtan geçiren Harezmlere katliam yapıp İranı ele geçiriyorlar.

1230: Yassı Çemen Savaşı: Harezmşahlar / Anadolu Selçuklu – Eyyubi ittifakı arasında savaş.

1241-1242: Moğolların Polonya, Macaristan, Avusturya ve Adriyatik’e gelişi

1243: Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçukları ve Moğol İmparatorluğu arasında savaş.

1250: Memlûk Devleti Kahire’de iktidarı ele geçiriyor

1255-1260: Moğollar Viyana, Yun-nan, Tonkin, Suriye ve Rusya’da

1290-1320: Delhi Halaci Hanedanlığı

1299: Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşu

14`ncü yüzyıl

Moğol İmparatorluğu’nun bölünmesinden sonra Altın Ordu devleti Türkleşiyor. Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen Türkleşmiş oluyor.

1320-1424: Delhi’de Tuğluk Hanedanlığı

1346: Osmanlıların Avrupaya geçişi

1361: Edirne’nin Osmanlılar tarafından alınışı

1370: Timur’un iktidarı ele alması

1382: Toktamış’ın Altın Ordu’nun başına geçmesi ve Moskovayı ateşe vermesi

1389: Kosova: Osmanlıların Balkanlar’da egemenlik sağlaması

1389-1403: I. Bayazit hükümdarlığı

1398: Timur’un Hindistan seferi

15`nci yüzyıl

Türk Tarihi 1400.jpg
Delhi Sultanlığı sınırları.jpg

1402: Ankara Savaşı: Timur ile I. Beyazıd arasında

1405: Timur’un ölümü

1405-1447: Şahruh’un Herat’a gelişi

1406: Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı

1412-1460: Ebu’l Hayr’ın Özbek gücünü kuruşu.

1414-1517: İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri.

1430: Kırım Hanlığı’nın kuruluşu

1445: Kazan Hanlığı’nın kuruluşu

1447-1449: Uluğ Bey

1453: Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alışı

1453-1504: Akkoyunlu devlei’nin altın çağı.

1462-1505: Astrahan Hanlığı ‘nın kuruluşu

1473: Hüseyin Baykara: Timur Rönesansı

Yeni Çağ

16`ncı yüzyıl

Türk Tarihi 1500.jpg

1500: Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir’de Özbekler

1502: Altın Ordu Devleti’nin sonu

1502: İsmail’in İran’da Safevi Hanedanlığını kurması

1510: Muhammed Şeybani’nin İsmail tarafından mağlup edilmesi

1512-1520: I. Selim

1516: Osmanlıların Cezayir’e ayak basması

1516-1517: Suriye ve Mısır’ın Osmanlılar tarafından fethi

1520-1566: “Muhteşem Süleyman” (Kanuni) dönemi

1525: Babür Şah Hindistan’da

1534: Osmanlıların Tunus’a girişi

1551: Osmanlıların Trablusgarp’a gelişi

1552: Kazan’ın Ruslar tarafından alınışı

1555: Astrahan’ın Ruslar tarafından alınışı

1557: Nogay Hanlığı’nın Ruslar tarafından ilhakı

1556-1605: Ekber Hindistan İmparatoru

1571: İnebahtı Savaşı: Osmanlılar ile birleşmiş hıristiyan Orduları arasında dünya tarihinin en büyük deniz savaşı.

1571: Kırım Han ‘nın Moskovayı yakması.

1572: Kasım Hanlığı’nın Ruslar tarafından yıkılması

1584: Sibiryalıların Kozakları mağlup etmesi

1595: Rusların Baraba Türklerini katledip yok etmesi

17`nci yüzyıl

Türk Tarihi 1600.jpg

Osmanlı İmparatorluğunun 1299 ile 1683 yılları arasındaki büyümesi

1600: Sibir Hanlığının mağlup edilmesi.

1606: Osmanlı İmparatorluğunun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zitvatorok Antlaşması.

1615-1650: Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi.

1628-1658: Hindistan imparatoru Şah Cihan.

1630: Rusların Yakut topraklarına girişi

1658-1707: Hindistan imparatoru Evrengzeb.

1683: Viyana’nın Osmanlılar tarafından kuşatılması.

1699: Karlofça Antlaşması. Osmanlıların gerilemeye başlaması.

18`nci yüzyıl

Türk Tarihi 1700.jpg

1705: Tunus’un bağımsızlığını kazanması

1713: Kazaklar üzerinde Rus himayesi

1717-1730: Osmanlıların Lâle Devri

1736-1747: Nadir Şah akını

1742-1775: Rusya’da Pugaçev Savaşı (Tatar ayaklanması)

1757: Sincan’ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı.

1782: Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı.

1783: Kırım’ın Ruslar tarafından ilhakı.

1794: İran’da Kacar Hanedanlığı’nın bir Türk tarafından kuruluşu.

1798-1799: Napoleon Bonaparte’ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi.

19`ncu yüzyıl

Türk Tarihi 1800.jpg

1822-1844: Kazak hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.

1828: Azerbaycan Hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.

1830: Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması.

1830: Fransızların Cezayir’e gelişi

1832: Mısır valisi Mehmet Ali’nin Anadolu’ya gelişi

1839: Tanzimat dönemi

1858: Babür İmparatorluğunun sonu.

1863: Kazak topraklarında Türkistan Rus Generalliği’nin kurulması.

1866: Buhara’nın Rus vasalı olması

1873: Hive’nin Ruslar tarafından ilhakı

1876: Hokand Hanlığı’ın Ruslar tarafından ilhakı

1876: İlk Türk anayasası

1878: Ayastefanos Antlaşması: Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan’ın bağımsızlıklarını kazanması.

1881:Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa’nın doğumu.

1882: Mısır’ın İngiltere tarafından işgali

20`nci yüzyıl

Türk Tarihi 1900.jpg

Anadolu Türkleri 60 yıl kadar bir zaman için tek uzun ömürlü, bağımsız bir devlete sahip Türk topluluğu olarak kalmıştır.

1905: Cedidcilik hareketlerinin başlaması.

1910-1920: Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükümeti

1911-1912: Trablusgarp’ın İtalya tarafından işgali

1912: Balkan savaşları

1915-1916: Çanakkale Savaşı

1915-1918: Ermenilerin,Türklere karşı katliamları

1917: Türkistan’ın özerkliğini ilan etmesi

1918: Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesiimzalandı.

1919-1922: Kurtuluş Savaşı gerçekleşti.

1919-1928: Sovyetlere karşı Basmacı mücadelesi

1921-1944: Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti

1922: Türklerin Yunanlara karşı zaferi.

1923: Cumhuriyet’in ilan edilmesi

1932-1934: Çin’de Uygurların Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti

1938: Mustafa Kemal Paşa’nın vefatı.

1944: Rus ordusunun yardımı ile kısa ömürlü bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilmesi.

1955: Sincan Uygur Özerk Bölgesi: Sincan’ın (Doğu Türkistan’ın) özerk bölge ilan edilmesi

1971: Avrupalıların Orta Asya’dan çekilmeye başlaması

1974: Türkiye’nin Kıbrıs çıkartması

1983: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesi.

1988: Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması

1990: Sovyetlerin Bakü baskını

1991: SSCB’nin dağılması. BDT’nin ortaya çıkması.

1992: BDT Türk Cumhuriyetlerinin BM’ye kabülü:

Kazakistan Cumhuriyeti

Özbekistan Cumhuriyeti

Azerbaycan Cumhuriyeti

Türkmenistan Cumhuriyeti

Kırgızistan Cumhuriyeti

1992: 30 Ekim 1992′de Ankara’da ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nin yapılması.

1993: Azerbaycan’ın bir kısmının Ermeniler tarafından işgali.

1993: 1993 yılında, Türk Dili Konuşan Ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi’nin Almatı’da kurulması.

1993: Kültürel, ekonomik ve siyasi nitelikte bir forum olan ve tüm Türk devlet ve toplulukları ile akraba toplulukların katıldığı ilk Türk Kurultayı’nın yapılması.

21`nci yüzyıl

Türk Tarihi 2000.jpg

2005: Kırgızistan’da Lale devrimi.

2005: Kazak lider Nursultan Nazarbayev’in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya’da ortak pazar kurulması teklifi.

2005: Özbekistan’da Andican olayları

2006: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.

2007: Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.

 • 2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.

 KAYNAK VİKİ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularity: 10% [?]

Leave a Reply

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLENİR

 

Ocak 2015
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ara    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ilgi sıralamasında ilk 100

 1. 100% Osmanlı İmparatorluğu dönemi haritası 1299-1920 VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN YERİNE KURULAN 64 ÜLKE
 2. 51% TÜRKİYE'YE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU
 3. 41% İspanya Müslüman tarihi, Tarık Bin Ziyad (689-720), Endülüs Emevi Devleti (756-1492)
 4. 24% Kayı Boyu (IYI)
 5. 23% OSMANLI AŞİRET KAYITLARI
 6. 23% GÖKTÜRKLER (M.S. 552-M.S. 744) ve Asya coğrafyasındaki antik gök bilimi belgeleri.
 7. 21% Hezarfen Ahmet Çelebi, (d. 1609 – ö. 1640)
 8. 20% BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU (MÖ400)
 9. 20% BAĞDAT PAKTI-24 Şubat 1955, CENTO (Central Treaty Organization - Merkezi Antlaşma Teşkilatı)
 10. 19% HZ. MUHAMMED (571-632) MÜSLÜMANLARIN PEYGAMBERİ
 11. 19% ATATÜRKÜN SAVAŞTIĞI dünyanın ilk savaş uçağı kullanıldığı (1912) TRABLUSGARP SAVAŞI
 12. 19% TÜRK DÜNYASINDA BOY GENLERİ TAMGALAR-Taşınan Bilim-Kültür Genleri-Antik Boy’lar Tamgaları
 13. 19% Karamanoğlu Beyliği.(1256-1487) ülkesindeki resmi dili Türkçe yapan beylik.
 14. 19% 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"
 15. 17% Harezmi (780-850) dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimi.
 16. 16% Halife'ler sıralaması.
 17. 16% 19 Mayıs 1919 "Türklerin Millî Mücadele tarihi" başlangıcı
 18. 15% KARTAL ve KANATLARI-GÖKLERDEKİ HAKİMİYET- GÜÇ GÖSTERGESİ OLARAK TARİHTEKİ TÜRK TAMGASI
 19. 15% Kervan yolları korumalı konaklama yerleri "İPEKYOLU KERVANSARAYLARI" hanlar
 20. 14% AMERİKA’DAKİ “TÜRK BEYİN GURBETÇİLERİ”
 21. 14% 1826 yed-i vahid (tekel) sistemi
 22. 14% MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)
 23. 14% BEYAZ TÜRKLER....Deşti Kıpçak-Kuman Türkleri ve Kuman kitabı (Mö1000)
 24. 14% Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ400), Han Asparuh (668-700).
 25. 14% 115 yıl yaşıyan Hun Türkleri ve ..Çin, Pakistan, Hindistan arasında Ay-Yıldız bayraklı bir Türk Hun devleti-THUN-HUNZA
 26. 14% BOLAYIR COĞRAFYASI VE TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ
 27. 14% 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı (1922)
 28. 13% Mehmet Cengiz Öz (MEHMET ÖZ) 1960
 29. 13% DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 30. 13% Türk boyları
 31. 12% TÜRK BOYLARI
 32. 12% Orhun Alfabesi çevrimi-Dr.Yusuf Alper Kılıç
 33. 12% “Türk lügatını yazan TÜRK -KAŞGARLI MAHMUT” (1008 – 1075) DİVANI LÜGAT İ TÜRK
 34. 12% ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077)
 35. 11% AMERİKA!YI KEŞFEDEN MÜSLÜMAN VE TÜRK KAŞİFLER (1291-1554)
 36. 11% ÇİN SEDDİ (M.Ö.403 M.Ö.221),
 37. 11% 1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun - DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ "bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç" VE BİR ALTIN MİRAS
 38. 11% MÜSLÜMAN BİLİMCİLER TARİH SIRALAMASI
 39. 11% BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KOMUTANI BEKÇİOĞLU EMİR AFŞİN
 40. 11% MOĞOLİSTANDA KAZILARDA YENİ BULUNAN ESERLER ANTİK TÜRK DÜNYASINA IŞIK TUTUYOR
 41. 11% AHAL TEKE TÜRK ATLARI VE DÜNYADA AT BAKALIĞI OLAN TEK ÜLKE "TÜRKMENİSTAN HER YIL AT BAYRAMI KUTLUYOR"
 42. 11% HAZAR TÜRKLERİ (Musevi Hazar topluluğu)
 43. 10% ÇİMPE KALESİ-OSMANLILARIN AVRUPAYA İLK GEÇİŞİ-1352
 44. 10% ŞAMAN DAVULU-GÜNÜMÜZE KADAR GELEN ANTİK (ÖNTÜRK) TÜRK TAMGALARI
 45. 10% AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?
 46. 10% SURİYE TÜRKMENLERİ VE TERK EDİLMİŞLİK KADERİ
 47. 10% DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU (330 – 1453)
 48. 10% Taşlarda "Yazı Belgeler" ORHUN ANITLARI ( Tonyukuk 716, Köl Tigin (Kültigin) 732, Bilge Kağan 735 )
 49. 10% SERVET SOMUNCUOĞLU
 50. 10% TUAREG'LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture
 51. 10% İSVİÇRE HUN VADİSİ - ÇİN SİCHUAN-TÜRKMENİSTAN NOHUR - SEKELİSTAN HUN - TÜRKİYE DENİZLİ KÜLTÜR BAĞI; DENİZLİ ARDIÇ MEZAR BAŞLIKLARI
 52. 10% Suriye Türkmenleri ve yaşadığı yerler
 53. 10% HASAN BÜLENT PAKSOY- Orta Asya Bilimcisi
 54. 10% Uluğ Bey (d. 1393 - ö. 1449)
 55. 10% TÜRK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 56. 9% KURULUŞUN TEMELİ ZAFER VE TÜRKİYEDE 30 AĞUSTOS SAVAŞ HARAKETİ ŞANLI TARİHİ
 57. 9% BARAK TÜRKMENLERİ
 58. 9% Türklerde kültür örneği,İzol Aşireti ve yerleştiği Köyleri
 59. 9% Karahanlılarda Türkçe İslam ve Türkçe İlk Kur'an
 60. 9% Çin tarihi
 61. 9% SÜMERLER (M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000) Runik yazıdan Çivi yazısına “tarihte kullanılan ilk digital yazı”mı?
 62. 9% AVRUPA HUNLARI SEKELLER
 63. 9% 1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.
 64. 9% KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR (AMAZON) KADIN SAVAŞÇI TÜRK - "İstiklâl Harbi akıncısı” KARA FATMA “Üsteğmenlik maaşımı Kızılay’a terkettim” -....1955
 65. 9% ANTİK TARİHTEN BU YANA GÖK BİLİM ÇALIŞMALARI VE TÜRKLERDEKİ GÖK BİLİM KÜLTÜRÜ - AY YILDIZ TAMGASI
 66. 9% Haluk Tarcan (1931- )
 67. 9% Aytunç ALTINDAL
 68. 9% GELECEĞİN ENERJİSİ GÜNEŞ VE paylaşılamayan çöllerde GELECEĞİN SAVAŞLARI “”"ÇÖL SAVAŞLARI”"”
 69. 9% A.Burhan Ersan " Sanatın gerekliliği ve Ebru"
 70. 9% ANTİK TÜRK TAMGASI BULGARİSTAN TÜRKİYE AZERBAYCAN VE KORE TARİHİNİ AYDINLATTI
 71. 9% ERDOĞAN ASLIYÜCE -Bir Tarih Hazinesi
 72. 9% ALİ AKIŞ -1918
 73. 9% Kurt Sosyal Hayatı ve TÜRKLER'DE "KURT TAMGASI"
 74. 9% İmam Maturidi (Semerkant 852-944 )
 75. 9% Yemen buluntuları “BİLKİS” bilge ? yazıtları(MÖ1000)
 76. 8% “YAŞAYAN TARİH-DİL BİLİMCİMİZ” önTürk araştırmacısı KAZIM MİRŞAN
 77. 8% VİNÇA - TURDAŞ SEMBOLLERİ (VİNÇA - TURDAŞ KÜLTÜRÜ 3)
 78. 8% TURAN YAZGAN
 79. 8% Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699)
 80. 8% (1700-1800) yılları TÜRK TARİHİ olayları
 81. 8% ibn HALDUN” (1332-1406) Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.”
 82. 8% Osmanlı Rumeli İstihbarat Teşkilatı Martoloslar
 83. 8% Kimmerler ( c. M.Ö. 1200)
 84. 8% TRAKYENLER, ANTİK TÜRKİYENLER
 85. 8% Memun, 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çevrildi
 86. 8% SURİYE TÜRKMENLERİ
 87. 8% Tablet Belgeler NAACAL TABLETLERİ (15.000 yıl)
 88. 8% KÖSEDAĞ SAVAŞI 1242
 89. 8% TÜRK TARİHİNDE TOY VE YAĞMA TOYU
 90. 8% Manastır Askerî İdadisi 1912
 91. 7% Orkun (Orkney) adaları “antik runik-ORHUN (Kök Türk) yazıtları”.
 92. 7% 1402 ANKARA-BEYAZIT VE TİMUR KARDEŞLERİN YAZIŞMALARI
 93. 7% METE HAN (MÖ 209-714)
 94. 7% İNANÇLARIN YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ-YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ İNANCI, GLOBAL BİRLİKTELİK VE KUTSAL İTTİFAKLAR-HAÇLI SAVAŞLARI (1096-1270)
 95. 7% Babür İmparatorluğu (1526–1858) Hindistan da Türk’ler Şah Cihan (d. 5 Ocak 1592 – ö. 22 Ocak 1666)
 96. 7% Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .
 97. 7% LÜBNAN TÜRKLERİ
 98. 7% KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ
 99. 7% DÜNYA TÜRKLERİ
 100. 7% Urmu teorisi


wp_footer() class="snap_shots