TÜRK BİLİMİ TÜRK DÜNYASI Türk dünyasının bilim yayını

CEDİTÇİLİK “Müslüman Türk Dünyasında Ata’ya dönme haraketleri” İsmail Gaspıralı Bey-1905, Türk Ocakları 1912- Başbuğ Enver Paşa ve izci andı 1914

TÜRK BİLİM DÜNYASININ YAYINLARI

.

.

İsmail Gaspıralı (Gasprinskiy) (20 Mart 1851 – 24 Eylül 1914), Kırım Tatarı eğitimci, yayıncı ve politikacı. Gaspıralı, Rus İmparatorluğu’nda Türk ve İslam toplumlarının eğitim, kültür reformu ve modernleşmeye ihtiyacı olduğunu farkeden ilk ve tek Müslüman entelektüeldir. Soyadı, Kırım’daki Gaspra şehrinden gelmektedir.
.1883 Türklük çalışmalarının Tercuman gazetesi ile başlangıcı;
Türkçü Turancı görüşün ideologlarındandır.Gaspıralı düşüncelerini 1883′te kurduğu ve 1918′e kadar varlığını sürdüren “Tercüman” adlı gazetesiyle yaymıştır. Yayınlarında Türk halklarını birlik ve dayanışmaya çağırdı.
“     Dilde, fikirde, işte birlik!     ”sözüyle Türk halklarındaki birlikteliğin temel ilkelerini oluşturmuş ve günümüzde de bu söz bu birlik mücadelesinin hedefini göstermektedir.

.
Gaspıralı kadınlar için Âlem-i Nisvan (Kadınlar Dünyası) adlı bir dergi çıkarımış ve bu dergiyi kızı Şefika yayına hazırlamıştır.
.
Çocuklar için de Âlem-i Subyan (Çocuklar Dünyası) adlı bir yayın çıkarmıştır.
.
Gaspıralı; 1907′de kurulan birlik Rus İmparatorluğu’ndaki Müslüman Türk entelektüelleri birleştirmiştir.

İsmail Gaspıralı (Gasprinskiy), (d. 8 Mart1851– ö. 24 Eylül 1914).

.

Osmanlı ordu bandosundaki müzik ve sözleri; Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk Milleti

XIX. yüzyılın sonuna doğru Rusya müslümanları arasında eğitim ve kültür alanında başlayan yenileşme hareketi.

Batı’daki aydınlanma felsefesinin İslâm dünyasına yansıması ve ;usûl-İ cedîd; adlı eğitim hareketinin etkisiyle ortaya çıkmıştır. XIX. yüzyılın sonlarına kadar Rusya müslümanlarında ilk öğretim şehirlerde medrese bünyesinde, köylerde ise camilerin yanında bulunan mekteplerde geleneksel yöntemlerle yürütülerek sadece okuma yazma ve ilmihal bilgisi öğretiliyor, ayrıca Kur’an’dan bazı sûrelerin ezberletilmesiyle yetiniliyordu.Usûl-i kadî; denilen bu yönteme karşı çıkarak yerine usûl-i cedîd adıyla Ba-tı’daki eğitim sisteminden etkilenen bir yöntem Öneren kişilere Cedîdciler ve bunlar vasıtasıyla gelişen akıma da Cedîdcilik (Djadidisme) denilmiştir.

İlk öğretimin ıslahı ve yeni eğitim sisteminin uygulanması düşüncesinin başta gelen temsilcisi Gaspıralı İsmail Bey’-dir (ö. 1914). Kırımlı olan İsmail Bey eğitim ve öğretim amacıyla bulunduğu İstanbul’da Genç Türkler’den, Paris’te iken de sosyalist ve libera üstlerden etkilenmiş, bu şekilde Batı’daki eğitim sistemini tanıma imkânı bulmuştur. Gaspıralı İsmail Bey. Kırım’da ve Rusya’daki diğer Türk beldelerinde halkın içinde bulunduğu gerilikten kurtulması için öncelikle eğitim ve kültüre önem verilmesini istiyor, ıslah çalışmalarının ilkokullardan başlatılması, bu okullarda uygulanage-len usûl-i kadîmin terkedilerek yerine usûl-i cedîdin yerleştirilmesi gerektiğini savunuyordu. 1883 yılında Kırım’da ;Dilde. Fikirde ve İşte Birlik; alt başlığıyla çıkarmaya başladığı Tercüman gazetesinde usûl-i cedîdle ilgili fikirlerini dile getiriyor ve İlk öğretimdeki sistemi eleştiriyordu. Ona göre mektepler medreselerden ayrılmalı, ilkokulların özel öğretmenleri olmalı, öğretmenler aylık almalıdır. İlkokullarda okumanın yanında yazma da öğretilmeli ve coğrafya, matematik, hayat bilgisi gibi dersleri de içine alan bir program uygulanmalıdır. Kızlar için ayrı okullar açılmalı ve eğitimin her seviyesine uygun kitaplar hazırlanmalıdır. Gaspıralı bu hedefler ve ilkeler doğrultusunda 1884′te Bahçesaray’da usûl-i cedîd mektebini açtı ve yeni yöntemi burada bizzat kendisi uygulamaya çatıştı. Bu mektep örnek alınarak açılan okullara;usûl-i cedîd mektepleri; denmiştir. Gaspıralı. eğitim dili Türkçe olan ve kısa zamanda okuma yazmayı öğreten bu okullardaki usûl-i cedîdi Rusya müs-lümanlanna anlatmak ve yaygınlaştırmak için belli başlı Türk merkezlerine seyahatler yaptı. Başlangıçta fazla ilgi görmeyen usûl-i cedîd mektebinden mezun olan Öğrencilerin başarılan halkın dikkatini çektikçe okula ilgi arttı. Bunun üzerine Kafkasya. Kazan ve Türkistan’ın uzak bölgelerinden usül-i cedîdi tanımak ve öğrenmek üzere öğretmenler ve mollalar Bahçesaray’a gelmeye başladılar.

1552 yılında Rus hâkimiyetine giren Kazan Türkleri arasında, Gaspıralfdan önce Abdünnâsır Kursavî (ö. I812) tarafından başlatılan eski-yeni tartışması, medreselerde Kazan Türkçesi’yle eğitim yapılması fikrinin gelişmesinde etkili olmuştur. Kazan Türkleri’nin Önde gelen aydınlarından kelâm bilgini, ta*rihçi ve arkeolog Şehâbeddîn-i Mercanı tarih araştırmalarıyla. Kadı Rızâeddin Fahreddinoğlu hikayeleriyle, Hüseyin Fe-yizhan ve Abdülkayyûm Nasîrî dil alanındaki çalışmalarıyla. Mûsâ Cârullah Bigi de ilahiyat sahasındaki eserleriyle Cedîdcilik hareketine önemli katkılarda bulundular. Müderris Âlimcan Barudi Gaspıralı’nın izinden giderek Kazan’da usûl-i cedide göre Muhammediyye Medrese-si’ni kurmuş i 190 D ve yönetmiştir. Burada öğrenim dili Türkçe idi. Barudi, Ce-dldciler arasında yer almakla beraber İslâm birliğini zayıflatacağı endişesiyle milliyetçilik ve Batıcılık akımlarına taraftar olmadı. Bununla birlikte usûl-i cedide göre açtığı medrese Cedîdciliğin güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

Cedîdcilik döneminde Kazan’da yetişen bilim, düşünce, edebiyat ve sanat adamları arasında, Âîem-i İslâm adlı eserin müellifi Abdür-reşid İbrahim’den başka Hâdî Atlası, Fâtih Kerimî, Abdullah Tukay. Fâtih Emir-han. Kerim Tinşur, Hâdî Maksudi, Sadri Maksudi, Yusuf Akçura’yı. ayrıca Bolşe-vizm devrindeki faaliyetleriyle de tanınan Ayaz İshâkî ve Sultan Galiev gibi isimleri zikretmek mümkündür.

Cedîdcilik hareketi din, dil, kültür ve ideal birliğinden dolayı Rusya müslüman-ları arasında süratle yayılmış. Kazan’ın yanı sıra özellikle Azerbaycan ve Türkistan’da tesirini göstermiştir. Gaspiralı’-nın usûl-i cedîd hareketini başlatmasından önce de Azerbaycan’da Arapça’ya dayalı klasik eğitim sisteminin yanlışlığı ve zararları üzerinde duran kişiler olmuştur. Bunlardan âlim, edip ve şair Abbaskulu Ağa Han Bâkihanh (ö. 1846) eğitim dilinin Türkçe olması gerektiğini savunmuş ve bunun için bazı teşebbüslerde bulunmuştur. Çok yönlü bir ilim adamı, özellikle güçlü bir eğitimci olan Hasan Zerdâbt de (ö. 1907) eğitimin Türkçe yapılmasını Azerbaycan maarifinin en önemli meselesi saymıştır. Zerdâbî, ilk Azerî gazetesi olan Ekinciyi (1875-1877) çıkararak yenilikçi fikirleri yaymaya çalışması yanında ilk Türk kız ortaokulunu da açmıştır. Bundan sonra Azerbaycan’ın Şirvan. Baku, Ordubâd ve Nahcı-van gibi şehirlerinde usûl-i cedîd mektepleri açılmış ve buralardan Cedîdci aydınlar yetişmiştir.

Cedîdcilik hareketi ve usûl-i cedîd mektepleri sanayi ve ticaretin bir ölçüde geliştiği, nisbeten şehirleşmiş olan Kazan, Kırım ve Azerbaycan’da büyük bir yaygınlık kazandığı halde kapalı tarım toplumu niteliğindeki Türkistan bu harekete başlangıçta tamamen ilgisiz kalmış, hatta Gaspıralfnın bu ilgisizliği gidermek maksadıyla 1893′te yaptığı seyahatten sonra bile 1900 yılına kadar kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. Ancak bu tarihten itibaren Türkistan’da kadîmci-lerle emir; denilen feodal hükümdarların direnişlerine rağmen Cedîdcilik sınırlı da olsa bir gelişme gösterdi. Burada Cedîdcilik hareketinin öncüleri Münevver Karî Abdürreşid, Ahmed Dâniş, Hoca Mahmud Behbudi ve İşan Hoca Hanî gibi kişilerdi. Türkistan’da Cedîdciliğin gelişmesinde Gaspıralı’nın Tercüman gazetesiyle Kazan ve Azerbaycan’da bu hareketi savunan yayınların etkisi olmuştur. Burada ilk usûl-i cedîd mektepleri Buhara (1900), Taşkent (1901) ve Semerkant’ta (1903) açılmıştır. Buna rağmen, sosyal yapı sebebiyle kadîmci zihniyetin gücünü koruması yüzünden, Türkistan’da Cedîdcilik Öteki Türk ülkelerindeki kadar başarılı olamamıştır. Nitekim 1910 yılına doğru Rusya’daki müslüman Türk toplumlarında açılan usûl-i cedîd mekteplerinin sayısı 5000′e ulaştığı halde Türkistan’da 100′ü bulmamıştı. Basının gelişmesi de buna göre olmuştur. 1905 ihtilâline kadar Rusya Türkleri tarafından çıkarılan on iki gazete ve derginin altısı Azerî, dördü Tatar (Kırım ve Kazan) Türkçesi’yle yayımlanırken Özbekçe ve Kazakça olarak sadece birer gazete çıkıyordu: bunlar da Rus hükümetinin kontrolü altındaki;resmî; vilâyet gazeteleriydi. Ancak Türkistan’da 1906′dan itibaren Cedîdci neşriyatta bir artış görüldü. Terakki, Hurşid, Şöhret, Asya, Buhârâ-yı Şerîf, Turan, Semerkand, Sadâ~yı Fer-gana, Sadâ-yı Türkistan, Kazak ve Ba-lapan gazeteleri. Ayna, Islâh ve Yurt dergileri bu dönemde yayımlandı.

Cedîdcilik hareketi bir yandan siyasî otoritelerin, öte yandan Rusya Türkleri’nin birliğini İslâm’da gören ve yenileşmenin halkın Ruslaşmasına yol açacağını ileri süren kadîmcilerin muhalefetiyle karşılaşmıştır. Genel olarak yönetim yeni tip okulların açılmasına açıkça engel olmuyor, fakat bunlara maddî yardım da sağlamıyordu. Cedîdciler’e karşı olanların jurnalleri üzerine okullar kapatılıyor, buralardaki görevliler başka yerlere sürgün ediliyor, bu şekilde Rus millî eğitim teşkilâtı ve müfettişleri usûl-i cedîd mekteplerinde uyanan Türkçülük düşüncesini kontrol altında tutmaya çalışıyorlardı. Buna rağmen Rus sosyalistleri ve Batıcıları tarafından desteklenen Cedîdciler’le bunlara karşı olan kadîm-ciler arasındaki mücadele Cedîdciler’İn lehine kapanmış, ancak kadîmcilerin muhalefeti sistemin başarısını oldukça yavaşlatmıştır.

1905 yılına kadar ilkokulları ıslah meselesinden ibaret olan Cedîdcilik, bu tarihten sonra sosyal ve kültürel hayatta da yeniliği savunan bir hareket haline geldi. Eğitim alanında medreselerin ıslahı, okuma yazmanın kolaylaştırılması, okuma oranının arttırılması ve kadının toplumdaki yerinin yükseltilmesi gibi konularda başarılı hizmetler gören bu hareket, öteki alanlarda yönetimin olumsuz tutumu ve diğer engeller sebebiyle yeterince basan sağlayamamıştır. Bununla birlikte Cedîdciler 1905-1917 arasındaki dönemde siyasî faaliyetlerde de bulundular. Ancak bazılarının sol siyasî hareketler içinde yer alması, kadîmcilerin onları dinsizlik ve sosyalistlikle suçlamasına ve Çarlık idaresinin de kendilerine karşı harekete geçmesine sebep olmuştur. Usûl-i cedîd mekteplerini;ihtilâl ocakları; olarak görmeye başlayan Çarlık 1912′de çok sayıda Cedîdci öğretmeni tutuklamıştır. 1917 ihtilâline doğru Çedîdciler milliyetçilikten Bolşevikliğe kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde yer almışlardır. Bu şekilde başlangıçta bir;aydınlanma hareketi; olarak ortaya çıkan Cedîdcilik, kültürel tezlerine uygun olarak zamanla politik hedeflere de yönelmiş ve Rusya Türkleri’nin istiklâl mücadelelerinin siyasî ideolojisi haline gelmiştir.

Cedîdciler, bütün milletlere kendi kaderlerini tayin etme hakkının verileceği vaadiyle ortaya çıkan Bolşevizm’den kendi gayeleri doğrultusunda faydalanma ümidine kapılmışlar, Bolşevizm’in gerçek niteliğinin henüz tam anlaşılmadığı bir dönemde birçok Çedîdci Bolşevik Par-tisi’ne girerek müslüman fraksiyonlar oluşturmuşlar ve parti içinde kendi İdealleri doğrultusunda çalışmalar yapmışlardır. Cedîdciliğin 1917 ihtilâli sonrasındaki kuşağından Kazanlı Mîr Said Sultan Galiev (Aliyev, Alîoğlu), Stalin’in milliyetler halk komiserliği yardımcılığına kadar yükselmiştir. Galiev, Marksizm’in sınıf mücadelesi tezini yeniden yorumlayarak ezen milletlerle ezilen milletler arasında mücadele tezine dönüştürmüş, Rus sosyalizmine karşı Turancılık ülküsünü savunmuş, her Türk boyundan Cedîdci-ler’i bu amaç uğruna bir araya getirmeye çalışmış, böylece Sovyetler’in tek partisi olan Bolşevik Partisi içinde örgütlü bir müslüman fraksiyon oluşmuştur. Bununla birlikte eski Cedîdciler gibi ilk müslüman komünistler de Çarlık veya Sovyet farkı gözetmeksizin- Rus devletine, Rus halkına ve genel olarak Batılı-lar’a karşı derin bir güvensizlik duymuşlardır; Sultan Galiev’in çalışmalarına da bu güvensizlik duygusu yön vermiştir. Nitekim Stalin, güçlendikten sonra özellikle 1930′lu yılların ortalarından itibaren Bolşevik Partisi’ndeki müslüman fraksiyona karşı harekete geçti. ;Devlet ve Komünist Partisi kadrolarını halk düşmanlarından ve milliyetçilerden temizleme; sloganıyla Cedîdizm’in Sovyet idarî kademelerinde çalışmakta olan bütün temsilcileri hapsedildi ve bunların çoğu kurşuna dizildi. Bu şekilde başlayan tarfiye hareketiyle Türk toplumlarının aydın tabakasını oluşturan Cedîdci binlerce aydın öldürülmüş. Türk toplumları millî kadrolardan mahrum bırakılmıştır. Öldürülenler arasında Sultan Galiev, Ekmel İkram, Münevver Kârî, Abdülhamid Çolpan, Abdürraûf Fıtrat, Bekir Çobanzade gibi Cedîdciliğin en değerli temsilcileri de vardı. Rusya Türkleri’nin tarihine;büyük ziyalılar (aydınlar) kırımı; olarak geçen bu katliamda sadece Azerbaycan’da 20.000 aydın öldürülmüş veya sürülmüştür. Bu katliam sırasında Stalin Gaspı-ralı İsmail Bey’in Bahçesaray’dakİ mezarını tahrip ettirip üzerinde blok apartmanlar yaptırarak Cedîdciliğin bütün izlerini silmek istemiş, Cedîdciler’in eserlerinin kütüphanelerde bulundurulması yasaklanmış ve Türk okullarında Cedîdciler’in emperyalist ajanı, burjuva, pan-türkist sınıf düşmanları olduğu telkin edilmiştir.

Cedîdciliğin tarihi son derece trajik olmakla beraber boşa yaşanmamış ve özellikle Gorbaçov zamanında gerçekleşen demokratik ortamda meydana çıkan millî hareketlerin fikir ve İlham kaynağını oluşturmuştur. Nitekim Sovyet Türkleri’nin bu ikinci dönemdeki millî uyanış hareketlerinin hedeflerinden biri, Stalin tarafından mahkûm edilen Cedîdci önderlerin itibarlarının iadesini sağlamak olmuştur.

Kazan. Kırım. Azerbaycan ve Orta Asya’da yaşanan uyanış hareketleri tari-hî-siyasî köklerini Cedîdciliğe dayandırmaktadır. Kırım Türkleri, milletlerarası İsmail Gaspıralı sempozyumu düzenlemişler ve Gaspıralı adına bir anıt yapmaya karar vermişlerdir. Kazan Türkleri’nin teşkilâtı olan Tatar İçtimaî Özeği, Sultan Galiev ve Şehâbeddîn-i Mer-cânî gibi Cedîdci aydınların eserlerini yayımlamaya başlamıştır. Azerbaycan Halk Cephesi doğrudan doğruya Cedîdcilik hareketine dayanmaktadır ve Cedîdci eserler yayımlanmaktadır. Özbekistan’daki Erk hareketi de Cedîdci tezleri işlemektedir.

.

İsmail Gaspıralı’nın Osmanlı İmparatorluğundaki takipçisi İsmail Enver Paşa olmuştur…

Türk Ocakları 1912

1912 Yılında Osmanlı devletinde İmparatorluğun anca “Milli birlik” ile kurtarılacağını anlıyan İmparatorluk yönetimi milli haraketleri başlatma kararı almıştır.

İMPARATORLUĞUN İÇİNDEKİ ” TÜRK HALKI”NA MİLLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATMIŞTIR.

Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk Milleti

Andımızın tarihçesi…114üncü İslam halifesi, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı, Mehmed V. Resad 1914

Çlışmaların başında bir Başbuğ ve Başbuğun halkına and-yemin söylemi ile baişlıyan Milli çalışmalar, Osmanlı devletindeki sivil halkın topyekün savaşa katılmasını sağlamıştır.

.

Millî Türk Talebe Birliği 1916

Osmanlı İmparatorluğundaki Türklük çalışmaları Mustafa Kemal Paşa’nın Milli devlet Türkiye cumhuriyetini kurması ile sonuçlanan haraketleri Türkiye Cumhuriyetinde takip eden kişi  Hüseyin Nihal atsız’dır, Alpaslan Türkeş’in kurduğu Milliyetçi Parti hala Türkiyenin günümüzdeki  tek milliyetçi partisidir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularity: 5% [?]

Leave a Reply

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLENİR

 

Mart 2015
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Şub    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ilgi sıralamasında ilk 100

 1. 100% Osmanlı İmparatorluğu dönemi haritası 1299-1920 VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN YERİNE KURULAN 64 ÜLKE
 2. 51% TÜRKİYE'YE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU
 3. 41% İspanya Müslüman tarihi, Tarık Bin Ziyad (689-720), Endülüs Emevi Devleti (756-1492)
 4. 30% Kayı Boyu (IYI)
 5. 23% OSMANLI AŞİRET KAYITLARI
 6. 22% GÖKTÜRKLER (M.S. 552-M.S. 744) ve Asya coğrafyasındaki antik gök bilimi belgeleri.
 7. 21% Hezarfen Ahmet Çelebi, (d. 1609 – ö. 1640)
 8. 20% BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU (MÖ400)
 9. 20% HZ. MUHAMMED (571-632) MÜSLÜMANLARIN PEYGAMBERİ
 10. 19% TÜRK DÜNYASINDA BOY GENLERİ TAMGALAR-Taşınan Bilim-Kültür Genleri-Antik Boy’lar Tamgaları
 11. 19% BAĞDAT PAKTI-24 Şubat 1955, CENTO (Central Treaty Organization - Merkezi Antlaşma Teşkilatı)
 12. 19% ATATÜRKÜN SAVAŞTIĞI dünyanın ilk savaş uçağı kullanıldığı (1912) TRABLUSGARP SAVAŞI
 13. 18% Karamanoğlu Beyliği.(1256-1487) ülkesindeki resmi dili Türkçe yapan beylik.
 14. 18% 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"
 15. 17% Harezmi (780-850) dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimi.
 16. 16% Halife'ler sıralaması.
 17. 16% 19 Mayıs 1919 "Türklerin Millî Mücadele tarihi" başlangıcı
 18. 15% KARTAL ve KANATLARI-GÖKLERDEKİ HAKİMİYET- GÜÇ GÖSTERGESİ OLARAK TARİHTEKİ TÜRK TAMGASI
 19. 15% BEYAZ TÜRKLER....Deşti Kıpçak-Kuman Türkleri ve Kuman kitabı (Mö1000)
 20. 15% Kervan yolları korumalı konaklama yerleri "İPEKYOLU KERVANSARAYLARI" hanlar
 21. 14% MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)
 22. 14% AMERİKA’DAKİ “TÜRK BEYİN GURBETÇİLERİ”
 23. 14% 1826 yed-i vahid (tekel) sistemi
 24. 14% 115 yıl yaşıyan Hun Türkleri ve ..Çin, Pakistan, Hindistan arasında Ay-Yıldız bayraklı bir Türk Hun devleti-THUN-HUNZA
 25. 14% Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ400), Han Asparuh (668-700).
 26. 14% BOLAYIR COĞRAFYASI VE TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ
 27. 13% 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı (1922)
 28. 13% Mehmet Cengiz Öz (MEHMET ÖZ) 1960
 29. 13% DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 30. 12% TÜRK BOYLARI
 31. 12% Türk boyları
 32. 12% Orhun Alfabesi çevrimi-Dr.Yusuf Alper Kılıç
 33. 12% ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077)
 34. 12% “Türk lügatını yazan TÜRK -KAŞGARLI MAHMUT” (1008 – 1075) DİVANI LÜGAT İ TÜRK
 35. 12% MÜSLÜMAN BİLİMCİLER TARİH SIRALAMASI
 36. 11% AMERİKA!YI KEŞFEDEN MÜSLÜMAN VE TÜRK KAŞİFLER (1291-1554)
 37. 11% BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KOMUTANI BEKÇİOĞLU EMİR AFŞİN
 38. 11% ÇİN SEDDİ (M.Ö.403 M.Ö.221),
 39. 11% 1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun - DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ "bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç" VE BİR ALTIN MİRAS
 40. 11% AHAL TEKE TÜRK ATLARI VE DÜNYADA AT BAKALIĞI OLAN TEK ÜLKE "TÜRKMENİSTAN HER YIL AT BAYRAMI KUTLUYOR"
 41. 11% MOĞOLİSTANDA KAZILARDA YENİ BULUNAN ESERLER ANTİK TÜRK DÜNYASINA IŞIK TUTUYOR
 42. 11% AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?
 43. 10% HAZAR TÜRKLERİ (Musevi Hazar topluluğu)
 44. 10% ŞAMAN DAVULU-GÜNÜMÜZE KADAR GELEN ANTİK (ÖNTÜRK) TÜRK TAMGALARI
 45. 10% ÇİMPE KALESİ-OSMANLILARIN AVRUPAYA İLK GEÇİŞİ-1352
 46. 10% SURİYE TÜRKMENLERİ VE TERK EDİLMİŞLİK KADERİ
 47. 10% SERVET SOMUNCUOĞLU
 48. 10% Taşlarda "Yazı Belgeler" ORHUN ANITLARI ( Tonyukuk 716, Köl Tigin (Kültigin) 732, Bilge Kağan 735 )
 49. 10% TUAREG'LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture
 50. 10% DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU (330 – 1453)
 51. 10% HASAN BÜLENT PAKSOY- Orta Asya Bilimcisi
 52. 10% Uluğ Bey (d. 1393 - ö. 1449)
 53. 10% İSVİÇRE HUN VADİSİ - ÇİN SİCHUAN-TÜRKMENİSTAN NOHUR - SEKELİSTAN HUN - TÜRKİYE DENİZLİ KÜLTÜR BAĞI; DENİZLİ ARDIÇ MEZAR BAŞLIKLARI
 54. 10% Suriye Türkmenleri ve yaşadığı yerler
 55. 10% TÜRK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 56. 10% Karahanlılarda Türkçe İslam ve Türkçe İlk Kur'an
 57. 9% AVRUPA HUNLARI SEKELLER
 58. 9% BARAK TÜRKMENLERİ
 59. 9% KURULUŞUN TEMELİ ZAFER VE TÜRKİYEDE 30 AĞUSTOS SAVAŞ HARAKETİ ŞANLI TARİHİ
 60. 9% Çin tarihi
 61. 9% Türklerde kültür örneği,İzol Aşireti ve yerleştiği Köyleri
 62. 9% SÜMERLER (M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000) Runik yazıdan Çivi yazısına “tarihte kullanılan ilk digital yazı”mı?
 63. 9% KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR (AMAZON) KADIN SAVAŞÇI TÜRK - "İstiklâl Harbi akıncısı” KARA FATMA “Üsteğmenlik maaşımı Kızılay’a terkettim” -....1955
 64. 9% Haluk Tarcan (1931- )
 65. 9% ANTİK TARİHTEN BU YANA GÖK BİLİM ÇALIŞMALARI VE TÜRKLERDEKİ GÖK BİLİM KÜLTÜRÜ - AY YILDIZ TAMGASI
 66. 9% Aytunç ALTINDAL
 67. 9% 1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.
 68. 9% Kurt Sosyal Hayatı ve TÜRKLER'DE "KURT TAMGASI"
 69. 9% A.Burhan Ersan " Sanatın gerekliliği ve Ebru"
 70. 9% ERDOĞAN ASLIYÜCE -Bir Tarih Hazinesi
 71. 9% GELECEĞİN ENERJİSİ GÜNEŞ VE paylaşılamayan çöllerde GELECEĞİN SAVAŞLARI “”"ÇÖL SAVAŞLARI”"”
 72. 9% ALİ AKIŞ -1918
 73. 9% ANTİK TÜRK TAMGASI BULGARİSTAN TÜRKİYE AZERBAYCAN VE KORE TARİHİNİ AYDINLATTI
 74. 8% İmam Maturidi (Semerkant 852-944 )
 75. 8% VİNÇA - TURDAŞ SEMBOLLERİ (VİNÇA - TURDAŞ KÜLTÜRÜ 3)
 76. 8% Yemen buluntuları “BİLKİS” bilge ? yazıtları(MÖ1000)
 77. 8% “YAŞAYAN TARİH-DİL BİLİMCİMİZ” önTürk araştırmacısı KAZIM MİRŞAN
 78. 8% TURAN YAZGAN
 79. 8% Osmanlı Rumeli İstihbarat Teşkilatı Martoloslar
 80. 8% Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699)
 81. 8% TÜRK TARİHİNDE TOY VE YAĞMA TOYU
 82. 8% (1700-1800) yılları TÜRK TARİHİ olayları
 83. 8% ibn HALDUN” (1332-1406) Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.”
 84. 8% Memun, 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çevrildi
 85. 8% Kimmerler ( c. M.Ö. 1200)
 86. 8% SURİYE TÜRKMENLERİ
 87. 8% KÖSEDAĞ SAVAŞI 1242
 88. 8% TRAKYENLER, ANTİK TÜRKİYENLER
 89. 8% Tablet Belgeler NAACAL TABLETLERİ (15.000 yıl)
 90. 7% Manastır Askerî İdadisi 1912
 91. 7% Orkun (Orkney) adaları “antik runik-ORHUN (Kök Türk) yazıtları”.
 92. 7% 1402 ANKARA-BEYAZIT VE TİMUR KARDEŞLERİN YAZIŞMALARI
 93. 7% METE HAN (MÖ 209-714)
 94. 7% Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .
 95. 7% Babür İmparatorluğu (1526–1858) Hindistan da Türk’ler Şah Cihan (d. 5 Ocak 1592 – ö. 22 Ocak 1666)
 96. 7% KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ
 97. 7% İNANÇLARIN YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ-YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ İNANCI, GLOBAL BİRLİKTELİK VE KUTSAL İTTİFAKLAR-HAÇLI SAVAŞLARI (1096-1270)
 98. 7% LÜBNAN TÜRKLERİ
 99. 7% Urmu teorisi
 100. 7% DÜNYA TÜRKLERİ


wp_footer() class="snap_shots