TÜRK BİLİMİ TÜRK DÜNYASI Türk dünyasının bilim yayını

MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)

TÜRK BİLİM DÜNYASININ YAYINLARI

673-674: Arapların Maveraünnehir’e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara’yı kuşatması.

Muaviye’nin ikinci Horasan Valisi, Halife Osman’ın oğlu Said, zenginliğini öteden beri duyduğu Semerkant’a saldırır.. Semerkant’ı baştan aşağı talan eder ve topladığı binlerce Türk gencini, köle pazarlarında satmak için Horasan’a getirir..

TARİHTEKİ KÖLE TÜRKLER-KÖLEMENLER’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” BU TARİHTEN SONRA BAŞLAR
KÖLE PAZARLARINDA SATILAN TÜRKLER GÖSTERDİKLERİ EMNİYET, DÜRÜSTLÜK VE İNSANİ YAŞAM TARZLARIYLA ARAP DÜNYASININ EN GÜVENİLEN İNSANLARI OLARAK DEVLET YÖNETİMLERİNE KADAR YÜKSELEREK  6 SULTANLIK KURARAK VE DAHA BİRÇOK YÖNETİMLERDE BULUNARAK TÜRK MİLLETİNİN NELER BAŞARABİLECEĞİNİ  GÖSTEREN EN ÖNEMLİ TARİHSEL MİRASI MİLLETLERİNE BIRAKMIŞLARDIR.
Tarihte Memlûkler-KÖLEMENLER tarafından kurulmuş devlet olarak şunlar sayılabilmektedir:
Tolunoğulları (Abbasiler’in memlûklerinden)                                            (868-905)
Akşitler (Abbasiler’in memlûklerinden)                                                     (935-969)
Gazneliler (Samaniler’in memlûklerinden)                                                (961-1186)
Harezmşahlar (Selçuklular’ın memlûklerinden)                                       (1077-1231)
Delhi Hanedanı (Delhi Sultanlığı’nın ilki)                                                    (1206-1290)
Mısır Memlûk Hanedanları (Eyyubiler’in memlûklerinden)                  (1261-1517)
MEMLÜK SULTANINA AİT DEV KURAN-MANÇESTER ÜNİVERSİTESİNDE BULUNMAKTADIR
—————————————————————–
Tolunoğulları
Mısır’da kurulmuş İslam devletidir. Kurucuları Türk kökenli hanedanın iktidarda olduğu Mısır devletidir. Halkın çoğunluğu Araplardan oluşmaktaydı. Türk yönetiminde Mısır’da kurulan ilk devlettir. Bu devletin döneminde Mısır bayındır hale getirlmiş, han, hamam, cami gibi sosyal ve dini tesislerle donatılmıştır.
Türk asıllı Fergana’dan gelme asker kölesi  olan Ahmed bin Tolun  . Mısır, Tolunoğullarıyla birlikte ilk kez bağımsız olarak yönetilmiştir
Kuruluş tarihi: 868
Kuruluş bölgesi: Mısır
Başkent: Fustat (Kahire)
Kurucusu: Ahmed bin Tolun
Yıkılışı: 905
En güçlü dönemi kurucusu Türk asıllı Fergana’dan gelme asker kölesi  olan Ahmed bin Tolun dönemidir. Mısır, Tolunoğullarıyla birlikte ilk kez bağımsız olarak yönetilmiştir. Ahmet bin Tulun ekonomi alanında yaptığı düzenlemeler ile Mısır tarihinde yer edinmiştir. Bu dönemde Filistin, Bingazi, Suriye (878′den itibaren), Antakya ve Mersin alınmıştır.
Oğlu Humareveyh döneminde elden çıkan Suriye tekrar geri alınmıştır. Bu dönemde ekonomik nedenli ayaklanmalar çıkmıştır. Tolunoğullarında devletin temeli güçlü bir orduya dayanıyordu. Ordu, Türk askerlerinden oluşuyordu
Tolunoğulları döneminde Mısır, mimaride altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde yapılan Ulu Cami ve Tolunoğlu Ahmet Cami Kahire’deki en önemli mimari eserlerdir.Tolunoğlu Ahmet Cami’nin bitişiğinde hamam ve eczane vardı. Tolunoğlu Ahmet,kurmuş olduğu “Maristan” adını verdiği hastane ve eczane için 60.000 dinar ayırmıştı.Hastaneye esir,asker,zengin veya fakir herkes alınır.hastalardan tedavi için herhangi bir üzcret alınmazdı.Nil Nehri üzerinde bentler ve su kanalları yaparak tarımı geliştirdi. 905 yılında taht kavgaları nedeniyle Abbasiler tarafından yıkılmıştır.
.
Ahmed bin Tolun (868–884)
Humareveyh      (884–896)
Abu l-Aschir    (896)
Harun           (896–904)
Şaban           (904)
Yasin           (904-905)
Akşitler veya İhşidiler
935 yılında kurulmuştur. Başkenti Fustat (Kahire) idi.
Kurucusu memlûklerden Muhammed Bin Togaç ya da Ebubekir Muhammed ; d. 882 – ö. 946)’dir.
969 yılında Fatımiler tarafından yıkılmıştır. Kurucusu Türktü; halkı Araplardır.
Hz.Ebubekir Hz.Muhammed döneminde Suriye, Filistin alınmıştır. Türkler tarihte ilk kez Kabe’nin bulunduğu Hicaz bölgesini alarak yönetmişlerdir. Halifeliğe bağlı olduğunu göstermek için Hz.Ebubekir Hz.Muhammed halife adına para bastırmıştır. Müsadere yoluyla zengin Mazerai ailesinin mallarına devletin ekonomisini güçlendirmek için el koymuştur. Hamdani ile Suriye için mücadele ettiler.
Kafur döneminde, iç isyanlar artmış ve Fatimi tehlikesi ortaya çıkmıştır.
.
1. Muhammed bin Tuğ İhşid (l882-946)               ( 935-946).
2. Ebu El-Kasim Anogor bin El-İhşid (…-961)       ( 946-961).
3. Ebu El-Hasan Ali bin El-İhşid (…- 966)       (961-966).
4. Ebulmisk Kâfur (905-968)                       ( 966-968)
5. Ebu El-Favaris Ahmed bin Ali bin El-İhşid (…- 969)     (968-968).
6. Ya bil keramil Yasin yüz el-ekrem (…-969).
————————————————————————————————————————————————–
Gazneli Devleti
961 – 1187 yılları arasında Maveraünnehir, Hindistan’ın kuzeyi ve Horasan’da hüküm süren,  memlûk  kökenli (Türk) olduğu halde kültürel açıdan ve de facto olarak Fars hanedanlıklarının ardılı kabul edilen  Türk-Fars-İslam devleti  veya Türk-İslam devletiydi.  Gazneliler adlarını başkent edindikleri, şu an Afganistan sınırları içinde bulunan, Gazne şehrinden almıştı. Gazne Devleti’nden önce bu topraklarda hüküm sürmüş olan Fars asıllı Samanîlerin siyasi ve kültürel etkisinden dolayı Gazneli Türkler, zaman içerisinde Farslaşmışlardır.
Gaznelilerin kurucusu sayılan Alp Tegin, Samanîlerin ordu komutanlarındandı. Ancak, hanedanlığın tam anlamıyla kuruluşu, onun damadı Sebük Tigin döneminde gerçekleşmiştir. Sebük Tigin, Gazne şehrini başkent yaparak, Samanî sultanlarının egemenliğinden kurtulmuştur.   Sebük Tegin’in oğlu Sultan Mahmut döneminde imparatorluğun sınırları Ceyhun’dan İndus Nehri’ne, oradan da Hint Okyanusu’na kadar uzandı ve Rey ve Hamedan’ı da kapsadı. I. Mesut döneminde Gaznelilere ait, köklü ve büyük toprakların bir kısmı kaybedilmiştir. Batı bölgelerinin neredeyse tamamı, Dandanakan Savaşı sonrasında Selçuklu Devleti’ne kaptırılmıştır ve elde Afganistan, Belucistan ve Pencap bölgeleri kalmıştı. Selçukluların 1157′de dağılması, Gaznelilere pek yarar sağlamadı. Bu karışık ortamdan güçlenerek çıkan Gurlular, 1151′de Behramşah’ı yenilgiye uğratarak Gazne’yi ele geçirdiler. Bundan sonra hükümdarlıklarını Lahor’a çekilerek devam ettiren ve İslam dinini Hindistan’ın içlerine kadar yaymış olan Gaznelilerin  son hükümdarı Hüsrev Melik’in Gurlular tarafından 1186′da esir alınmasından sonra, Gazneliler’e kesin olarak son verilir.
.
Alp Tegin             (961-963)
Ebu İshak İbrahim     (963-966)
Bilge Tigin           (966-975)
Böri Tigin            (975-977)
Sebük Tigin           (977-997)
İsmail                (997-998)
Mahmut                (998-1030)
Muhammet              (1030-1031)
I. Mesut              (1031–1041)
Muhammet (ikinci kez) (1041)
Mevdud                (1041-1049)
II. Mesut             (1049)
Ali                   (1050)
Abdürreşit            (1050-1052)
Tuğrul Bozan          (1052)
Ferruhzad             (1052-1059)
İbrahim               (1059-1099)
III. Mesut            (1099-1115)
Şirzad                (1115-1116)
Arslanşah             (1116-1117)
Behramşah             (1117-1157)
Hüsrevşah             (1157-1160)
Hüsrev Melik          (1160-1186)
—————————————————————————————————————————–
Harezmşahlar Devleti
Orta Asya’da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulan bir devlettir. Bu devlet Büyük Selçuklu Devleti’ni yıkmıştır.
Anuş Tekin’in oğlu Kutbeddin Muhammed, Selçuklulara bağlı kalarak, “Harezmşah” unvanı ile bu bölgenin valiliğini üstlenmiştir.
Atsız 1141′de Büyük Selçuklular sultanı Ahmed Sencer’in Katvan Savaşında Karahitaylar tarafından bozguna uğratılmasından istifade ederek Selçuklulara karşı isyan etmiş ve 1142′de Horasan’a saldırarak Merv ve Nişabur’u işgal etmiştir. Ancak 1143 ve 1147′de Ahmed Sencer Atsız’a karşı cezalandırcı seferini düzenlemiş ve ikinci seferde Atsız yönetim merkezi olan Urgenç’i kaybederek teslim etmiştir. Başka bir kaynakta ise Oğuz ve Müslüman oldukları ve saray kökenli oldukları için Sencer’e bağlı kalmayı kabul ettileri yazmaktadir
Atsız ve İl Arslan devirlerinde hem Irak Selçukluları hem de Kara Hıtay ila mücadele edildi. Nitekim İl Arslan, Sultan Sencer’in ölümü üzerine bağımsızlığını ilân etti.
Anuş Tekin                  (1077 – 1097)
Kutbeddin Muhammed          (1097 – 1128)
Atsız Harezmşah             (1128 – 1156)
İl Arslan Harezmşah         (1156 – 1172)
Sultan Şah                  (1172-1193) Kuzey Horasan’ı yönetmişti.
Alaaddin Tekiş Harezmşah    (1172 – 1200)
Alaaddin Muhammed Harezmşah (1200 – 1220)
Celaleddin Harezmşah        (1220 – 1231)
—————————————————————————————————————————-
Delhi Sultanlığı
( Delhi Saltanat) ya da Sultanat-ı Hint (1206 – 1526) yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüş hanedanlardır: Türk kökenli olan Kölemen Hanedanı (Hint ‘Memlûk’ Hanedanı; 1206-1290) tarafından kurulmuş ve Halaciler Hanedanı (1290-1320), Tuğluk Hanedanı (1320-1413), Seyyid Hanedanı (1414-51), ve Afgan kökenli olan Lodi Hanedanı (1451-1526) tarafından yönetilmiştir. 1526 yılında Delhi Sultanlığı yeni ortaya çıkan Babür İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir.
.Kölemen (Gulam veya Memlük) Hanedanı (1206-1290)
•Kutbiddin Aybek                      (1206 – 1210)
•Erem Şah                             (1210 – 1211)
•Şemseddin İltutmuş                   (1211 – 1236)
•Rükneddin Firuz                      (1236)
•Raziye Begüm                         (1236 – 1240)
•Müziddin Behram                      (1240 – 1242)
•Alaaddin Mesut                       (1242 – 1246)
•Nasrettin Mahmut                     (1246 – 1266)
•Gıyaseddin Balaban                   (1266 – 1286)
•Müziddin Keykubad                    (1286 – 1290)
•Keyûmers                             (1290)
————————————————————————————————————————————-
Mısır Memlûk Sultanlığı
Memlûk Devleti veya Memlûk Saltanatı,   Bir ulus devleti olmayan ve kölelikten gelen memlûklerin bugünkü Mısır ve Suriye’de kurduğu bir askeri aristokrasi devletidir . Memlûk sözcüğü Arapçada köle demektir. Bu yüzden devletin ismi Türkçede Kölemen Devleti olarak da geçer.
Memlûk Sultanlığı’nın kökeni, Eyyubi Devleti’nin 1174 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmasına kadar uzanmaktadır. Diğer sultan ve amirlerin olduğu gibi El- Salih Eyyub’un da Bahriler adında kendine özel askeri birliği vardır. Bu askerler 800 ile 1,000 arası atlıdan oluşmaktadır. Bahri kelimesi, deniz veya büyük ırmak anlamına gelen Arapçadaki bahr (???) kelimesinden gelmektedir. Çünkü onların kışlaları Nil’deki Rawda adasında bulunmaktadır. Onlar, Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlardan ele geçirilen köle Kıpçakların arasından gelmiştir . Kahire’deki garnizonlarda ise Çerkez ve Gürcü kökenli köle askerler bulunur ve bunlara da Memalik-i Çerakise denirdi. Halkının çoğu Arap olan bu devlette iktidar Arap olmayan ve askeri kökenden gelen kişilerin elindeydi.
.
El-Mustansir II –           1261 – 1262
El-Hakim I –                1262 – 1302
El-Mustakfi I –             1302 – 1340
El-Hakim II –               1341 – 1352
El-Mu’tadid I –             1352 – 1362
El-Mütevekkil I –           1362 – 1383
El-Wathiq II –              1383 – 1386
El-Mutasım –                1386 – 1389
El-Mütevekkil I (restore) – 1389-1406
El-Musta’in-                1406 – 1414
El-Mu’tadid II              1414 – 1441
El-Mustakfi II              1441 – 1451
El-Qa’i –                   1451 – 1455
El-Mustanjid –              1455 – 1479
El-Mütevekkil II –          1479 – 1497
El-Mustamsik –              1497 – 1508
El-Mütevekkil III –         1508 – 1517
————————————————————————————
alıntılar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Memlükler

Tomanbay, 10.000 kişilik bir kuvveti Canberdi Gazali komutasında Gazze üzerine gönderdi. Ancak, Memluk -KÖLEMEN ordusunu buyruğundaki Hanyanus denen yerde karşılayan Hadım Sinan Paşa, onları burada büyük bir bozguna uğrattı (1517).http://turkbilimi.com/?p=4331

Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1811 yılında yönetimde halen etki durumda bulunan Memlük Beylerine karşı harekete geçerek Mısır’daki Memlük egemenliğine kesin olarak son verdi.http://turkbilimi.com/?p=4206

.

Memlük dokuma sanatı.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularity: 14% [?]

Leave a Reply

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLENİR

 

Şubat 2015
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Oca    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

ilgi sıralamasında ilk 100

 1. 100% Osmanlı İmparatorluğu dönemi haritası 1299-1920 VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN YERİNE KURULAN 64 ÜLKE
 2. 51% TÜRKİYE'YE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU
 3. 40% İspanya Müslüman tarihi, Tarık Bin Ziyad (689-720), Endülüs Emevi Devleti (756-1492)
 4. 30% Kayı Boyu (IYI)
 5. 23% OSMANLI AŞİRET KAYITLARI
 6. 22% GÖKTÜRKLER (M.S. 552-M.S. 744) ve Asya coğrafyasındaki antik gök bilimi belgeleri.
 7. 21% Hezarfen Ahmet Çelebi, (d. 1609 – ö. 1640)
 8. 20% BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU (MÖ400)
 9. 20% HZ. MUHAMMED (571-632) MÜSLÜMANLARIN PEYGAMBERİ
 10. 19% TÜRK DÜNYASINDA BOY GENLERİ TAMGALAR-Taşınan Bilim-Kültür Genleri-Antik Boy’lar Tamgaları
 11. 19% BAĞDAT PAKTI-24 Şubat 1955, CENTO (Central Treaty Organization - Merkezi Antlaşma Teşkilatı)
 12. 19% ATATÜRKÜN SAVAŞTIĞI dünyanın ilk savaş uçağı kullanıldığı (1912) TRABLUSGARP SAVAŞI
 13. 18% Karamanoğlu Beyliği.(1256-1487) ülkesindeki resmi dili Türkçe yapan beylik.
 14. 18% 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"
 15. 17% Harezmi (780-850) dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimi.
 16. 16% Halife'ler sıralaması.
 17. 16% 19 Mayıs 1919 "Türklerin Millî Mücadele tarihi" başlangıcı
 18. 15% KARTAL ve KANATLARI-GÖKLERDEKİ HAKİMİYET- GÜÇ GÖSTERGESİ OLARAK TARİHTEKİ TÜRK TAMGASI
 19. 15% BEYAZ TÜRKLER....Deşti Kıpçak-Kuman Türkleri ve Kuman kitabı (Mö1000)
 20. 15% Kervan yolları korumalı konaklama yerleri "İPEKYOLU KERVANSARAYLARI" hanlar
 21. 14% AMERİKA’DAKİ “TÜRK BEYİN GURBETÇİLERİ”
 22. 14% MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)
 23. 14% 1826 yed-i vahid (tekel) sistemi
 24. 14% 115 yıl yaşıyan Hun Türkleri ve ..Çin, Pakistan, Hindistan arasında Ay-Yıldız bayraklı bir Türk Hun devleti-THUN-HUNZA
 25. 14% Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ400), Han Asparuh (668-700).
 26. 14% BOLAYIR COĞRAFYASI VE TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ
 27. 13% 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı (1922)
 28. 13% Mehmet Cengiz Öz (MEHMET ÖZ) 1960
 29. 13% DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 30. 12% TÜRK BOYLARI
 31. 12% Türk boyları
 32. 12% Orhun Alfabesi çevrimi-Dr.Yusuf Alper Kılıç
 33. 12% ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077)
 34. 12% “Türk lügatını yazan TÜRK -KAŞGARLI MAHMUT” (1008 – 1075) DİVANI LÜGAT İ TÜRK
 35. 11% MÜSLÜMAN BİLİMCİLER TARİH SIRALAMASI
 36. 11% AMERİKA!YI KEŞFEDEN MÜSLÜMAN VE TÜRK KAŞİFLER (1291-1554)
 37. 11% BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KOMUTANI BEKÇİOĞLU EMİR AFŞİN
 38. 11% ÇİN SEDDİ (M.Ö.403 M.Ö.221),
 39. 11% 1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun - DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ "bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç" VE BİR ALTIN MİRAS
 40. 11% AHAL TEKE TÜRK ATLARI VE DÜNYADA AT BAKALIĞI OLAN TEK ÜLKE "TÜRKMENİSTAN HER YIL AT BAYRAMI KUTLUYOR"
 41. 11% MOĞOLİSTANDA KAZILARDA YENİ BULUNAN ESERLER ANTİK TÜRK DÜNYASINA IŞIK TUTUYOR
 42. 11% AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?
 43. 10% HAZAR TÜRKLERİ (Musevi Hazar topluluğu)
 44. 10% ŞAMAN DAVULU-GÜNÜMÜZE KADAR GELEN ANTİK (ÖNTÜRK) TÜRK TAMGALARI
 45. 10% ÇİMPE KALESİ-OSMANLILARIN AVRUPAYA İLK GEÇİŞİ-1352
 46. 10% SURİYE TÜRKMENLERİ VE TERK EDİLMİŞLİK KADERİ
 47. 10% SERVET SOMUNCUOĞLU
 48. 10% Taşlarda "Yazı Belgeler" ORHUN ANITLARI ( Tonyukuk 716, Köl Tigin (Kültigin) 732, Bilge Kağan 735 )
 49. 10% DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU (330 – 1453)
 50. 10% TUAREG'LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture
 51. 10% İSVİÇRE HUN VADİSİ - ÇİN SİCHUAN-TÜRKMENİSTAN NOHUR - SEKELİSTAN HUN - TÜRKİYE DENİZLİ KÜLTÜR BAĞI; DENİZLİ ARDIÇ MEZAR BAŞLIKLARI
 52. 10% HASAN BÜLENT PAKSOY- Orta Asya Bilimcisi
 53. 10% Uluğ Bey (d. 1393 - ö. 1449)
 54. 10% Suriye Türkmenleri ve yaşadığı yerler
 55. 10% TÜRK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 56. 10% Karahanlılarda Türkçe İslam ve Türkçe İlk Kur'an
 57. 9% AVRUPA HUNLARI SEKELLER
 58. 9% BARAK TÜRKMENLERİ
 59. 9% KURULUŞUN TEMELİ ZAFER VE TÜRKİYEDE 30 AĞUSTOS SAVAŞ HARAKETİ ŞANLI TARİHİ
 60. 9% Çin tarihi
 61. 9% Türklerde kültür örneği,İzol Aşireti ve yerleştiği Köyleri
 62. 9% SÜMERLER (M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000) Runik yazıdan Çivi yazısına “tarihte kullanılan ilk digital yazı”mı?
 63. 9% KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR (AMAZON) KADIN SAVAŞÇI TÜRK - "İstiklâl Harbi akıncısı” KARA FATMA “Üsteğmenlik maaşımı Kızılay’a terkettim” -....1955
 64. 9% Haluk Tarcan (1931- )
 65. 9% ANTİK TARİHTEN BU YANA GÖK BİLİM ÇALIŞMALARI VE TÜRKLERDEKİ GÖK BİLİM KÜLTÜRÜ - AY YILDIZ TAMGASI
 66. 9% 1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.
 67. 9% Aytunç ALTINDAL
 68. 9% Kurt Sosyal Hayatı ve TÜRKLER'DE "KURT TAMGASI"
 69. 9% A.Burhan Ersan " Sanatın gerekliliği ve Ebru"
 70. 9% GELECEĞİN ENERJİSİ GÜNEŞ VE paylaşılamayan çöllerde GELECEĞİN SAVAŞLARI “”"ÇÖL SAVAŞLARI”"”
 71. 9% ERDOĞAN ASLIYÜCE -Bir Tarih Hazinesi
 72. 9% ALİ AKIŞ -1918
 73. 9% ANTİK TÜRK TAMGASI BULGARİSTAN TÜRKİYE AZERBAYCAN VE KORE TARİHİNİ AYDINLATTI
 74. 9% İmam Maturidi (Semerkant 852-944 )
 75. 8% Yemen buluntuları “BİLKİS” bilge ? yazıtları(MÖ1000)
 76. 8% VİNÇA - TURDAŞ SEMBOLLERİ (VİNÇA - TURDAŞ KÜLTÜRÜ 3)
 77. 8% “YAŞAYAN TARİH-DİL BİLİMCİMİZ” önTürk araştırmacısı KAZIM MİRŞAN
 78. 8% TURAN YAZGAN
 79. 8% Osmanlı Rumeli İstihbarat Teşkilatı Martoloslar
 80. 8% Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699)
 81. 8% (1700-1800) yılları TÜRK TARİHİ olayları
 82. 8% TÜRK TARİHİNDE TOY VE YAĞMA TOYU
 83. 8% ibn HALDUN” (1332-1406) Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.”
 84. 8% Memun, 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çevrildi
 85. 8% Kimmerler ( c. M.Ö. 1200)
 86. 8% SURİYE TÜRKMENLERİ
 87. 8% KÖSEDAĞ SAVAŞI 1242
 88. 8% TRAKYENLER, ANTİK TÜRKİYENLER
 89. 8% Tablet Belgeler NAACAL TABLETLERİ (15.000 yıl)
 90. 7% Manastır Askerî İdadisi 1912
 91. 7% Orkun (Orkney) adaları “antik runik-ORHUN (Kök Türk) yazıtları”.
 92. 7% 1402 ANKARA-BEYAZIT VE TİMUR KARDEŞLERİN YAZIŞMALARI
 93. 7% METE HAN (MÖ 209-714)
 94. 7% Babür İmparatorluğu (1526–1858) Hindistan da Türk’ler Şah Cihan (d. 5 Ocak 1592 – ö. 22 Ocak 1666)
 95. 7% Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .
 96. 7% İNANÇLARIN YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ-YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ İNANCI, GLOBAL BİRLİKTELİK VE KUTSAL İTTİFAKLAR-HAÇLI SAVAŞLARI (1096-1270)
 97. 7% KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ
 98. 7% LÜBNAN TÜRKLERİ
 99. 7% Urmu teorisi
 100. 7% DÜNYA TÜRKLERİ


wp_footer() class="snap_shots